Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Ramme til højt specialiseret funktion og strategiske indsatsområder

Opslag:    25. marts 2021
Ansøgningsfrist:   5. maj 2021 kl. 12:00
Bedømmelsesmøde: 9. juni 2021 

 

1. Baggrund og formål

Som universitetshospital er det OUH’s pligt og vision at sætte patienten først. Dette gøres bl.a. ved at tilbyde vores patienter højt specialiseret behandling. Samtidig er der et ønske om at understøtte øvrige strategiske satsningsområder, der ligeledes kan være til gavn for vores patienter.

OUH’s direktion har fra 2020 prioriteret etablering af en ramme til understøttelse af hhv. de højt specialiserede funktioner (HSF) samt øvrige strategiske satsningsområder (SSO).

Med prioriteringen er det ønsket, at rammen for HSF har fokus på at styrke OUH’s position ift. en kommende specialeplansrunde, ligesom der ønskes fokus på øvrige strategiske satsningsområder, der kan komme vores patienter til gavn.

Rammen er flerårig og fordeles på baggrund af én årlig ansøgningsrunde. Når bevillingsperioden er udløbet, skal tiltaget kunne håndteres i den almindelige drift.

Bemærk: Rammen til HSF og SSO er ikke er en forskningsramme, men en driftsramme, der kan hjælpe afdelingerne med igangsættelse af nye tiltag. Kravene til ansøgningen afspejler dette, og omfanget er således mindre end en typisk forskningsansøgning.

2. Beløb 

Der er i rammen i 2021 afsat 16,4 mio. kr. til udmøntning. Midlerne fordeles med 2/3 til HSF og 1/3 til SSO. Dertil kommer, at der kan søges midler i overslagsårene. Der kan maksimalt søges midler for en femårig periode. Herefter skal tiltaget kunne håndteres i driften.

3. Krav til ansøgningen

Projektbeskrivelsen skal adressere følgende emner:

Kort lægmandsresumé 

 •  Beskrivelse af, hvorfor investeringen er nødvendig.
 •  Beskrivelse af baggrund, formål og forventet effekt.

Baggrunds- og formålsbeskrivelse

 • Baggrund: Præsentation af hhv. problemstilling, gerne med videnskabelige henvisninger, samt målgruppe.
 • Formål: Formålsbeskrivelse af HSF eller SSO, herunder hvordan tiltaget tænkes organiseret.
  • For HSF beskrives om det er en ny funktion, udvidelse af eksisterende funktion e.l. samt sammenhæng med specialeplansgodkendelse
  • For SSO angives uddybende overvejelser og den strategiske betydning af det nye funktionsområde
 • Forventet effekt og tidsplan: Forventede effekter beskrives ved brug af hhv. kliniske endemål (gerne med litteraturhenvisninger), samt indflydelse på patienttilfredshed, organisation og økonomi. Hertil angives en tidsplan for implementeringen. Evt. kan et Gannt-diagram uploades

Særlige fokuspunkter, der skal adresseres

 • Forskningsunderstøttelse: Beskrivelse af hvordan tiltaget bidrager til mulighederne for forskning inden for området på OUH.
 • Fyrtårne/nye funktioner: Områdets særlige status og vigtighed for OUH.
 • Patienten først: Projektets bidrag til OUH’s ambitioner om at sætte patienten først
 • Nyt OUH: Overvejelser om, hvordan tiltaget passer ift. ændrede fysisk forhold samt ny organisering på Nyt OUH
 • Visioner og strategier: Hvorledes projektet spiller ind i OUH’s generelle strategier og visio-ner.

Bemærk: Ansøgningen udfyldes på dansk af den primære projektansvarlige. Hvis dette ikke er afdelingsledelsen, uploades en bekræftelse fra afdelingsledelsen om, at de er indforstået med indsendelse heraf.

 

4. Hvad kan søges i rammen

Der kan søges midler til drift, der ikke dækkes af OUH’s eksisterende puljer, herunder f.eks.:

 • Etableringsomkostninger (IT, frikøb af personale, konsulentarbejde og andet)
 • Løbende omkostninger, eksempelvis
  • Løn til personale drift (klinisk og administrativt personale)
  • Medicin, utensilier og materialer


Der dækkes ikke udgifter til følgende:

 • Forskningsmidler (der henvises i stedet til eksisterende forskningspuljer)
 • Apparatur over 200.000 kr. (der henvises i stedet til Apparaturpuljen)
 • Konferencer og kurser
 • International udveksling (der henvises til Internationaliseringspuljen)
  Bemærk: Budgettet udarbejdes i samarbejde med afdelingens økonomikonsulent og indskrives i efonds budgetskabelon.


5. Bedømmelse af ansøgningen

Ansøgningerne bedømmes af OUH’s Behandlingsråd den 9. juni 2021, hvorefter indstillingerne præsenteres for OUH’s Direktion til beslutning medio juni.

 

6. Indsendelse og tilbagemelding

Ansøgningen indsendes via det elektroniske ansøgningssystem, efond senest kl. 12:00 den 5. maj 2021.

Ansøger kan forvente af få svar umiddelbart efter direktionsbehandling ultimo juni 2021.

 

Spørgsmål

Har I spørgsmål til opslaget?

Kontakt Tue Kjølhede på Tue.Kjolhede@rsyd.dk eller Kirsten Jønsson på kirsten.joensson@rsyd.dk


Har I spørgsmål til efond?

Kontakt Charlotte Horsted på Charlotte.horsted@rsyd.dk 

 


 

  

 


 


Siden er sidst opdateret: 06-04-2021 af Odense Universitetshospital.



Tilgængelighedserklæring