Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Funktionsbeskrivelse for forskningsleder ved forskningsenhed, SDU og OUH

Forskningsenhed Forskningsenhederne er en del af afdelingerne/enhederne i Psykiatrien eller på OUH og et institut ved SDU, oftest Klinisk Institut.

Alle ansatte, der udfører forskning og undervisning på universitetsniveau, er en del af forskningsenheden.

Ud over de direkte ansatte i en given afdeling, kan der være tilknyttet en række professorer, lektorer, adjunkter, post.doc., ph.d.- studerende, kandidat- og bachelor-studerende, andre forskere og
TAP.
Organisatorisk placering og
udpegning

Ansvaret for forskningsledelse er uddelegeret til forskningslederen af afdelingsledelsen.

Forskningslederen er organisatorisk placeret i en afdeling i Psykiatrien, på OUH og et institut ved SDU, og er det akademiske bindeled mellem Psykiatrien, OUH og SDU.
Afdelingsledelsen og Klinisk Institut kan hver især bringe kandidater til posten i forslag. Klinisk Institut vurderer derefter de formelle kompetencer og indstiller kvalificerede ansøgere. Afdelingsledelsen udpeger.

Fremadrettet vil udpegningen til funktionen som forskningsleder som hovedregel være for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse.

Forskningslederen refererer til afdelingsledelsen og institutlederen.

Der refereres f.eks. til afdelingsledelsen ved kliniske problemstillinger samt ved økonomiske anliggender, når midlerne er placeret i Psykiatrien eller på OUH.
 

Der refereres til institutlederen hvad angår spørgsmål i relation til videnskabeligt indhold, videnskabelig metode og -uredelighed samt undervisning og vejledning. Der refereres derudover til institutlederen ved økonomiske anliggender, når midlerne er placeret på SDU.

Primære samarbejdspartnere  Afdelingsledelsen, Klinisk Institut, direktionerne på OUH og SDU samt ansatte tilknyttet forskningsenheden.
Ansvar med relaterede arbejdsopgaver

Forskningslederen indgår i afdelingens ledergruppe, hvor ledelsesarbejdet har betydning for forskning, og forventes at bidrage til samt at blive inddraget i den faglige strategiske planlægning af afdelingens fremtid. Det overordnede princip er, at forskning og udvikling skal bidrage til afdelingens drift og omvendt.


Forskningslederen har det overordnede ansvar for:


Strategi:

 • I samarbejde med afdelingsledelsen at formulere og implementere en forskningsstrategi og der tilhørende indsatsområder for forskningsenheden i henhold til Psykiatriens, OUHs, og SDU´s forskningsstrategier
 • At være med til at sikre, at principperne i Code of Conduct for Research efterleves. Forskningslederen skal inden ansættelse, eller i løbet af det første år efter ansættelse, have gennemført kursus i kodeks for integritet (redelighed) i forskningen
 • At organisere og koordinere den samlede forskningsindsats i forskningsenheden
 • At sikre relevant forskeruddannelse til forskningsenhedens ansatte
 • At sikre overholdelse af gældende retningslinjer for administration af eksterne midler til forskning mv. i Psykiatrien, på OUH og SDU
 • I samarbejde med afdelingsledelsen at varetage udarbejdelsen af forskningsenhedens forskningsbudget og regnskab samt formidle og medvirke til, at forskningsmidlerne administreres efter Psykiatrien, OUH og SDU´s regler
 • At udvikle forskningsenhedens faciliteter i samarbejde med afdelingsledelsen
 • At gennemføre årlige udviklingssamtaler med adjunkter, lektorer og professorer samt sikre, at udviklingssamtaler bliver afholdt med ph.d.-studerende og TAP-forskningspersonale
 • At udforme vejledninger for udøvelse af forskning i forskningsenheden
 • At deltage i relevante arrangementer ved SDU, Psykiatrien og OUH vedr. forskning
 • At sikre, at der inddrages patienter i nogle af afdelingens forskningsprojekter samt evt. i afdelingens forskningsudvalg
 • Sammen med afdelingsledelsen at udarbejde retningslinjer for godkendelse af forskningsprojekter i forlængelse af reglerne for Psykiatrien, OUH og SDU
 • At sikre indberetning i PURE og andre forskningsadministrative systemer

Forskning og forskningsfinansiering:

 • At fremme forsknings- og udviklingsprojekter
 • At sikre hjemtagelse af interne og eksterne forskningsmidler

Samarbejde:

 • At understøtte udviklingen af internt og eksternt forskningssamarbejde, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
 • At være synlig i forskningsenheden og afdelingen

Formidling:

 • At bidrage til at formidle forskningsenhedens forskningsresultater til forskningsenheden, involverede afdelinger, samarbejdspartnere samt andre relevante parter og det omgivende samfund sammen med afdelingens andre forskere
 • At formidle information om kommende og igangværende forskningsprojekter
 • At formidle opslag fra relevante fonde til forskningsenheden
 • At sikre udarbejdelse af årsrapport

Arbejdsmiljø:

 • At bidrage til et udviklende og godt arbejdsmiljø
Vilkår for forskningsledelse

Forskningslederen

 • Er formand for afdelingens/enhedens forskningsudvalg
 • Er medlem af ansættelsesudvalg ved ansættelse af afdelingsledelse, personale med specificeret forskningstid samt andet forskningspersonale i afdelingen/enheden
 • Indgår i afdelingens ledergruppe, hvor ledelsesarbejdet har betydning for forskning
 • Skal høres i alle væsentlige spørgsmål vedrørende afdelingens/enhedens drift og personaleforhold med betydning for forskning
 • Er sammen med afdelingsledelsen ansvarlig for forskningsøkonomien
 • Kan have medarbejdere tilknyttet til forskningsadministration og til understøttelse af forskningsstrategi
Forudsætninger for forskningsledelse

Forskningslederen har følgende kvalifikationer:


Leder/administrator

 • Har erfaring med forskningsledelse og administration
Vejleder
 • Har erfaring med præ- og postgraduatvejledning, herunder ph.d.-studerende
 • Faglig ekspert indenfor specialet eller har anden relevant faglig uddannelse indenfor forskningsenhedens område, samt har dokumenteret høj faglig kompetence
Akademiker
 • Har opnået akademisk grad (dr.med., ph.d. eller tilsvarende udenlandsk grad) eller har publiceret på tilsvarende eller højere niveau
 • Har et etableret og dokumenteret forskningsrelevant nationalt og internationalt netværk
 • Har erfaring med fondsansøgninger

Kommunikator

 • Har gode kommunikative evner og evner til forskningsformidling
Samarbejde
 • Har gode samarbejdsevner. Der lægges vægt på, at forskningslederen er i stand til at formidle et bredt samarbejde samt sikre at hele afdelingens forskning fremmes
Personlige egenskaber
 • Optræder som rollemodel, der repræsenterer høje etiske standarder på forskningsområdet
Kvalifikationskrav som skal
være gennemført senest 1 år
efter ansættelse
Skal inden ansættelse, eller i løbet af det første år efter ansættelse,
have gennemført nedenstående eller tilsvarende kurser:
1. Kursus i forskningsledelse
2. Kursus i kodeks for integritet (redelighed) i forskningen


 


Siden er sidst opdateret: 19-03-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring