Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

KBF Forskningsservice

 

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi tilbyder sin ekspertise og samarbejde i forbindelse med andre forskeres projekter og er involveret i forskningsprojekter på for eksempel OUH, SDU og andre steder.

 

Samarbejdet kan omfatte:

  • Prøvetagning og laboratorieanalyser
  • Opbevaring af prøver i biobank
  • Evt. mulighed for opsætning af nye analyser
  • Udtræk af resultater fra laboratoriets eksisterende databaser over analyseresultater
  • Forsendelse af biologisk materiale til andre laboratorier
  • Kommercielle studier og studier intieret inden- og udenfor Region Syddanmark

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til KBF Forskningsservice på fællesmail: ODE.KBF-Projekter@rsyd.dk eller til en af nedennævnte kontaktpersoner.
 

Sådan indgås samarbejde med KBF Forskningsservice vedr. dit projekt:

Hvis du ønsker hjælp fra KBF Forskningsservice til gennemførelse af et projekt, beder vi dig udfylde dokumentet "Samarbejdskontrakt", og maile det i "wordformat" sammen med en projektbeskrivelse til Forskningsservice på: ODE.KBF.Projekter@rsyd.dk

 

Du kan med fordel læse Retningslinjer vedr. udviklings- og forskningsprojekter , inden du udfylder samarbejdskontrakten.

 

FØR ANMELDELSE AF DIT PROJEKT
Blodprøvetagning – Hvad kan KBF forskningsservice tilbyde
KBF kan tilbyde at tage blodprøver til forskningsprojekter, hvis der indgås aftale herom. Analyserne skal helst bestilles til prøvetagning i forbindelse med afdelingens almindelige runder eller i KBFs ambulatorie. Vi har som udgangspunkt ikke mulighed for at tage prøver efter tilkald, da vi ikke har vagtbemanding til dette.  
Blodprøvetagning til projekter prissættes af KBF forskningsservice.
Skal jeg betale for laboratorieanalyser?
Blodprøver, der tages og analyseres på hospitalet (i Odense) betales via driftsbudgettet på afd. KBF. Hvis der indgår laboratorieanalyser i dit forskningsprojekt skal afd. KBF derfor kontaktes. Som udgangspunkt betaler man ikke for forskningsanalyser, der opfylder begge følgende kriterier:
- Analyserne er standardudredning hos denne type patient
- Analyserne er en del af et standardbesøg i patientens opfølgning (dvs. det er ikke et ekstrabesøg).
Alle projekter, der indeholder laboratorieanalyser skal sendes forbi forskningsservice på afd. KBF til godkendelse.
Hvor meget blod må jeg tage på projektdeltagerne?

Videnskabsetisk komité skal oplyses om samt godkende blodvolumen ved blodprøvetagning. For beregning af nødvendigt blodvolumen til dit projekt, læs "Hvor meget blod skal jeg udtage til biobank?" eller "Hvor meget blod skal der bruges til rutineanalyser?"

 

Hvornår skal jeg bruge en biobank?
Analysering af blodprøver kan ske som en del af driften, hvor analysering sker fortløbende sammen med rutineblodprøverne. Dette er i reglen den billigste måde, at foretage analysering på, da meget arbejdsgang omkring prøvehåndtering er automatiseret. En sjælden gang kan prøver mislykkes, fx ved at udstyret går ned. Selvom det hører til sjældenheden, kan laboratoriet også skifte metode undervejs i et forskningsprojekt.
Analyser kan dog også fortages i batch. Her indsamles materialet og gemmes i biobank i form af fx plasma. Ved analysering tøes alle prøver op og analyseres samtidigt. Dette kan være nødvendigt ved nogle typer analyser for at holde omkostningerne nede, da reagenserne fx kan have en kort holdbarhed eller et kit, kan håndtere mange prøver samtidigt. Batchanalyse kan ligeledes være en fordel hvis man er usikker på om variation på analysen kan have betydning. Batchanalysering er i reglen dyrere, idet prøverne skal håndteres til/fra fryseren og selve analyseprisen er ofte også dyrere på de analyser, hvor batchanalysering er nødvendig. 
Opbevaring af biologisk materiale i biobank kan også være relevant, hvis det endnu ikke er endeligt afklaret, hvilket analyser der ønskes udført, hvis analyser endnu ikke er sat op, eller hvis materiale skal sendes til analysering på et andet laboratorium.

Vigtig viden, når jeg vil oprette en biobank
KBF forskningsservice anvender 2 forskellige databaser til registrering af biobanksmateriale:
- OPEN Biobank
- Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB)
For begge databaser gælder, at opbevaring og registrering af ikke-anonymiseret, biologisk materiale forudsætter, at biobanksprojektet forinden er optaget på fortegnelsen over databehandling samt har opnået de nødvendige godkendelser fra fx VEK, lægemiddelstyrelsen.
Inden du anmelder dit biobanksprojekt til VEK samt fortegnelsen over databehandling, skal du tage stilling til, hvilken biobanks-database du ønsker at anvende, da der ved de 2 databaser er forskellige forhold, du skal være opmærksom på.

OPEN Biobank database:
- For at biologisk materiale kan opbevares i OPEN Biobank, skal projektet være optaget i OPEN samt have tildelt et OP-nummer, idet OPEN ejer databasen.
- Vær opmærksom på at OPEN ikke er en del af KBF, samt at OPEN opkræver et gebyr/licens for anvendelse af OPEN Biobank databasen.
- Ved anmeldelse til fortegnelsen over databehandling oplyses, at data opbevares i OPEN Biobank
Regionernes Bio-og GenomBank (RBGB) database:
- I KBF forskningsservice håndterer og registrerer vi blodmateriale (samt evt. urin eller ledvæske) i følgende kliniske biobanker under RBGB:
o Dansk CancerBiobank (DCB)
o Dansk ReumaBiobank (DRB)
o Dansk DiabetesBiobank (DDB)
- For at du kan samle ind til dit projekt via en af de kliniske biobanker under RBGB, er det et krav, at prøverne er kliniske – dvs. at de tages i forbindelse med diagnostik, behandling og/eller monitorering af patienterne.
- Hvis du i dit projekt skal indsamle blodprøver (samt evt. urin eller ledvæske) fra patienter med en sygdomskategori, der er dækket af en af ovennævnte biobanker, og prøverne er kliniske, kan du ansøge RBGB om hjælp til indsamling og opbevaring af biologisk materiale. Du kan enten kontakte den lokale projektleder for blodindsamling på KBF, Marina Bjørling-Poulsen (marina.bjoerling-poulsen@rsyd.dk; tlf. 2490 8713) eller sekretariatet for RBGB (RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk; tlf. 3868 9812/38689132))
- Ifm. med dataanmeldelse samt anmeldelse til VEK er det vigtigt at angive, at RBGB benyttes til indsamling af prøverne. Se RBGBs vejledning for forskere , hvori det er beskrevet, hvordan RBGB bør tænkes ind i protokol, deltagerinformation, anmeldelse på fortegnelse mv.

Du kan via flg. links læse nærmere om hhv. OPEN Biobank og Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB).

 

Hvor meget blod skal jeg udtage til biobank?
Når du ansøger hos VEK, skal du angive, hvor meget blod du ønsker at udtage fra hver patient. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der er forskel på mængden af blod, du udtager fra patienten, og mængden der efterfølgende kan fryses til biobank.
Der køres overordnet analyser på fuldblod, plasma, buffy coat og serum. Herunder ses hvad du skal være opmærksom på som kliniker
• Fuldblod tages i glas, der indeholder antikoagulans og dermed hindrer koagulationsmekanismerne. Tilsvarende kan buffy coat (indeholdende hvide blodceller) isoleres efter centrifugering af fuldblod taget i glas med antikoagulans. Når fuldblod eller buffy coat optøs fra biobank, vil cellerne i blodet hæmolysere. Dette gør, at fuldblod samt buffy coat fra biobank primært egner sig til DNA-analyser og lignende.
• Plasma fås ved at centrifugere en antikoaguleret blodprøve. Ved centrifugeringen adskilles cellerne i blodet fra resten, som kaldes plasma. Plasma indeholder koagulationsfaktorer.
• Serum fås ved at centrifugere en koaguleret blodprøve, og tages dermed i et glas uden tilsat antikoagulans. Når blodet koagulerer forbruges koagulationsfaktorer. Serum ligner altså på mange måder plasma i sammensætning dog med fravær af koagulationsfaktorer.
Fordi blodcellerne er frasorteret i både plasma og serum, vil volumen, du kan fryse til biobank, blive mindre
Se tabellen under ”hvilke typer materialer kan gemmes i fryseren (-20°C og -80°C)? ”, hvor det er estimeret, hvilket volumen af hhv. plasma og serum, der kan opnås fra forskellige glastyper.
Billedet herunder viser et centrifugeret EDTA-glas med adskilt plasma og buffy coat samt det nederste lag af røde blodceller

EDTA glas

 

Hvilke typer materiale kan gemmes i fryseren (-20°C og -80°C)?

Blod:

Serum
• Serum-gel
• EDTA plasma
• EDTA buffy-coat (celleholdige lag efter centrifugering af EDTA blod)
• Citrat plasma
• Li-hep plasma
• EDTA fuldblod
• Pax-gene (RNA)
Andet materiale:*
Urin
• Fæces
• Biopsi
• Spyt
• Spinalvæske
• Andet – efter aftale
* Bortset fra urin skal andet materiale indsamles af forsker selv og afleveres til KBF forskningsservice til opbevaring.

 

Hvor meget prøvemateriale fra blodprøvetagningsrør, bliver der til nedfrysning?

 

Blodprøvetagningsrør Centrifugering Materialetype til nedfrysning
4 ml Tørglas ja Ca. 1,2 ml Serum

6 ml Tørglas

ja Ca. 2,0 ml serum
10 ml Tørglas ja Ca. 3,5 ml Serum
4 ml EDTA glas nej 3,8 ml EDTA fuldblod
4 ml EDTA glas ja Ca. 1,4 ml EDTA plasma
10 ml EDTA glas ja Ca. 4,5 ml EDTA plasma
3 ml Li-hep glas ja Ca. 1,2 ml Li-hep plasma
2,7 ml citrat glas ja Ca. 1,3 ml Citrat plasma
3,5 ml tørglas-gel ja Ca. 1,5 ml Serum-gel
2,5 ml PAX gene (RNA) nej Nedfrysning i primærrør

 

 
Se ”Forslag til hvad en biobank kan indeholde samt priser ” for standard-biobankspakker, der tilbydes. 
Skal prøvematerialet bruges til en specifik analyse med oplyst prøvemængde, så kan den prøvemængde selvfølgelig også fryses.
 
Forslag til hvad en biobank kan indeholde samt priser
 
OPEN Biobank:
Pakke 1 "Mini"
Glastype

Antal
prøve-
tagnings-
glas

Volumen pr.
prøve-
tagnings-
glas (ml)

Fraktions-
type

Antal
Biobanks-
rør

Estimeret
volumen
i biobanksrør
(ml)

Pris ekskl.
prøve-
tagning 

Pris v.
ekstern
konto

Serum tørglas 1 4 Serum 2 0,5    
EDTA glas 1 4 plasma-EDTA 2 0,5    
EDTA glas     Buffycoat-EDTA 1 0,75    
Li-Hep glas 1 3 Li-Hep plasma 2 0,5    
Total 3 stk. 11 ml   7 rør  

133 kr.

162 kr.

 
Pakke 2 "Lille"
Glastype Antal
prøve-
tagnings-
glas
Volumen pr.
prøve-
tagnings-
glas (ml)
Fraktions-
type
Antal
Biobanks-
rør
Estimeret
volumen
i biobanksrør
(ml)
Pris ekskl.
prøve-
tagning
Pris v.
ekstern
konto
Serum tørglas 1 6 serum 3 0,5    
EDTA glas 2 4 plasma-EDTA 2 0,5    
EDTA glas     fuldblod-EDTA 2 1,5    
Li-Hep glas 1 3 Li-hep plasma 2 0,5    
Total 4 stk. 17 ml   9 rør   158 kr. 193 kr.
 
Pakke 3 "Medium"
Glastype Antal
prøve-
tagnings-
glas
Volumen pr.
prøve-
tagnings-
glas (ml)
Fraktions-
type
Antal
Biobanks-
rør
Estimeret
volumen
i biobanksrør
(ml)
Pris ekskl.
prøve-
tagning
Pris v.
ekstern
konto
Serum tørglas 2 4 serum 4 0,5    
EDTA glas 2 4 plasma-EDTA 5 0,5    
EDTA glas     buffycoat_EDTA 2 0,75    
Li-Hep glas 1 3 Li-hep plasma 2 0,5    
Total 5 stk. 19 ml   13 rør   203 kr. 248 kr.
 
Pakke 4 "Large"
Glastype Antal
prøve-
tagnings-
glas
Volumen pr.
prøve-
tagnings-
glas (ml)
Fraktions-
type
Antal
Biobanks-
rør
Estimeret
volumen
i biobanksrør
(ml)
Pris ekskl.
prøve-
tagning
Pris v.
ekstern
konto
Serum tørglas 2 6 serum 6 0,5    
EDTA glas 4 4 plasma-EDTA 8 0,5    
EDTA glas     Fuldblod-EDTA 2 1,5    
Li-Hep glas 2 3 Li-hep plasma 4 0,5    
Total 8 stk. 34 ml   20 rør   283 kr. 345 kr.
 
Pakke 5 "DNA/RNA"
Glastype Antal
prøve-
tagnings-
glas
Volumen pr.
prøve-
tagnings-
glas (ml)
Fraktions-
type
Antal
Biobanks-
rør
Estimeret
volumen
i biobanksrør
(ml)
Pris ekskl.
prøve-
tagning
Pris v.
ekstern
konto
Serum tørglas 1 4 serum 2 0,5    
EDTA glas 1 2 fuldblod_EDTA 1 1,5    
EDTA glas 3 4 plasma-EDTA 4 0,5    
EDTA glas     miRNA pEDTA 2 0,75    
Li-Hep glas 1 3 Li-hep plasma 2 0,5    
Total 6 stk. 21 ml   11 rør   182 kr. 222 kr.
 
Pakke 6 "XL"
Glastype Antal
prøve-
tagnings-
glas
Volumen pr.
prøve-
tagnings-
glas (ml)
Fraktions-
type
Antal
Biobanks-
rør
Estimeret
volumen
i biobanksrør
(ml)
Pris ekskl.
prøve-
tagning
Pris v.
ekstern
konto
Serum tørglas 3 6 serum 10 0,5    
EDTA glas 5 4 plasma-EDTA 10 0,5    
EDTA glas     fuldblod-EDTA 1 3,6    
EDTA glas     buffycoat_EDTA 1 0,75    
Li-Hep glas 2 3 Li-Hep plasma 4 0,5    
Total 10 stk. 44 ml   26 rør   355 kr. 433 kr.
 
Regionernes Bio-og GenomBank:
 
RBGB standardpakke
Glastype Antal
prøve-
tagnings-
glas
Volumen pr.
prøve-
tagnings-
glas (ml)
Fraktions-
type
Antal
Biobanks-
rør
Estimeret
volumen
i biobanksrør
(ml)
Pris ekskl.
prøve-
tagning
Serum tørglas 3 6 serum 4 2  
EDTA glas 3 4 plasma-EDTA 3 2  
EDTA glas     fuldblod-EDTA 1 1,5  
EDTA glas     buffycoat_EDTA 1 1,5  
Total 6 30 ml   8 rør   Gratis*
 
RBGB ctDNA pakke
Glastype Antal
prøve-
tagnings-
glas
Volumen pr.
prøve-
tagnings-
glas (ml)
Fraktions-
type
Antal
Biobanks-
rør
Estimeret
volumen
i biobanksrør
(ml)
Pris ekskl.
prøve-
tagning
Serum tørglas 2 (1) 6 (10) serum 2 2  
EDTA glas 4 10 plasma-EDTA** 3 5,5  
EDTA glas     fuldblod-EDTA 1 1,5  
EDTA glas     buffycoat_EDTA 1 1,5  
Total 6 (5) 52 (50) ml   7 rør   50 kr.
 
*Under forudsætning af at projektet opfylder betingelserne for inklusion i DCB, DRB eller DDB. Et generelt krav for indsamling af biologiske prøver via RBGB er, at prøverne skal være kliniske. Dvs. de skal tages i forbindelse med diagnostik, behandling og/eller monitorering af patienten. Hvis materiale ønskes indsamlet via DCB, er det desuden en forudsætning, at det indsamlede materiale er fra patienter med kræft, tilsvarende er det i DRB en forudsætning at indsamlet materiale er fra patienter med gigtsygdom og så fremdeles. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte den lokale centerprojektleder for blodindsamling (Marina Bjørling-Poulsen: marina.bjoerling-poulsen@rsyd.dk) eller sekretariatet for RBGB (RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk)
**Materiale centrifugeres 2 gange.

UNDER INDSAMLING

Tidsbestilling i ambulatoriet

Selvbooking:
Tidsbestilling til blodprøvetagning eller EKG optagelse i KBF ambulatoriet kan udføres af projektdeltagerne selv via selvbooking. Der findes en vejledning hertil på Region Syddanmarks hjemmeside: Book blodprøver digitalt // Region Syddanmark

Klinikerbooking:
Er du som forsker tilknyttet en klinisk afdeling på OUH, har du mulighed for selv at booke tid til blodprøvetagning eller EKG optagelse til dine projektdeltagere. Bookingen foregår i programmet Bookplan. For vejledning til installation og brug se InfoNet dokument 596359.
For yderligere introduktion til brug af Bookplan, se her

For alle tidsbestillinger gælder følgende:
- Der skal foreligge en rekvireret blodprøve eller EKG før at projektdeltageren eller klinikeren kan booke en tid.
- Der må kun bookes tid til prøvetagning på OUH medmindre andet er aftalt. Booker projektdeltagerne selv deres tider til prøvetagning er det vigtig at de får dette oplyst.
- Alle projekter SKAL bookes under opgavetypen ”OD Projektprøve +/- EKG” eller ”OD Projektprøve +/- EKG; Bestilt af kliniker”.

 

Kontaktpersoner i KBF Forskningsservice:

 

Projektbioanalytikerne kan kontaktes alle hverdage mellem 9.30-12.00: 

Ánette.tyrsted@rsyd.dk Tlf.: 2167 9177
Lea.grip@rsyd.dk Tlf.: 2937 1219
Mette.andreasen@rsyd.dk Tlf.: 2170 5430

 

Biokemiker:

Marina.bjoerling-poulsen@rsyd.dk Tlf.: 2490 8713

 

Overlæge:

Pernille.vinholt@rsyd.dk Tlf.: 2964 8694

 


Siden er sidst opdateret: 31-08-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring