Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kvalitets- og servicemål

 

Kvalitets- og servicemålene tager dels udgangspunkt i de lovbestemte målsætninger og dels i de fælles mål, der er anført i de senere års aftaler mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen.

I bestræbelserne på at sikre et sygehusvæsen i tråd med de fynske ønsker og behov arbejdes der endvidere med enkelte fynske kvalitets- og servicemål.

Hurtig og klar besked
Henviste patienter skal senest 8 dage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen, have oplysning om dato og sted for undersøgelse og behandling – herunder om patienten kan tilbydes behandling inden for 2 måneder fra henvisningen er modtaget.

Desuden skal patienten have oplysning om det frie og det udvidede frie sygehusvalg. For at der skal være tale om reel valgmulighed skal patienten:

- Oplyses om ventetiden på behandling ved amtets egne og andre amters sygehuse.
- På forlangende have oplyst, hvor mange af den pågældende slags behandlinger, der foretages på sygehuset.

Behandling af livstruende sygdomme
Patienter med livstruende sygdomme skal behandles efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der er fastsat regler for maksimale ventetider for sygehusbehandling af kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme (hjertesygdomme forårsaget af forkalkning af hjertets kranspulsårer)

Reglerne omfatter både undersøgelser, behandling og efterbehandling.Læs mere her 

Ventetid på udredning
Mindst 85 pct. af alle patienter skal tilbydes udredning inden for 4 uger fra henvisning. Alle patienter skal tilbydes udredning inden for 2 måneder fra henvisning.

For den enkelte patient indgår altid en lægelig vurdering af ventetidens længde.

Ventetid for ikke-akutte heldøgnspatienter
Mindst 90 pct. af alle ikke-akutte patienter skal behandles inden 4 uger efter, at udredningen er afsluttet.

For den enkelte patient indgår altid en lægelig vurdering af ventetidens længde.

Kontaktpersoner
Alle indlagte patienter skal som fast rutine have tilknyttet en sundhedsfaglig kontaktperson, der er ansvarlig for koordination af indlæggelsesforløbet og information til patienten.

Undersøgelses plan for medicinske patienter
Patienter på medicinske afdelinger skal have lagt en undersøgelsesplan og eventuelt en behandlings- og plejeplan inden for det første døgn.

Patientinformation
Patienterne skal sikres en fyldestgørende og præcis information om det samlede undersøgelses- og behandlingsforløb.

Udskrivningsbreve
Mindst 90 pct. af alle udskrivningsbreve (epikriser) skal sendes til den praktiserende læge senest 3 hverdage efter patientens udskrivning fra sygehuset.

Aflysning af planlagte operationer
Maksimalt 3 pct. af alle planlagte operationer må aflyses, uden at dette begrundes i ændringer i patientens tilstand, patientens egen aflysning af operationen eller udeblivelse.

 

 


Siden er sidst opdateret: 23-05-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring