Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

D - Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Adresse Odense: Indgang 55, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C

Telefon

 

Patienthenvendelser: Daglig telefontid 08.00-15.00
Obstetrik: tlf. 6541 2315
Gynækologi: tlf. 6541 1561
Fertilitet: tlf.: 6541 2365

 

Læge til læge henvendelse:
Obstetrik: tlf. 2349 6545
Gynækologi: tlf.: 2961 5286
Fertilitet: tlf.: 6541 2365

SKS-nummer Gynækologisk Afdeling D: 4202071
Obstetrisk Afdeling D: 4202072
Fertilitetsklinikken: 4202075
Lokationsnummer Gynækologisk Afdeling D: 5790000184095
Obstetrisk Afdeling D: 5790000184101
Fertilitetsklinikken: 5790000184118
Vagthavende læge Afdelingen er opdelt i en obstetrisk og en gynækologisk søjle med hver sin vagthavende, der kan kontaktes på direkte telefonnummer:

 

Disse telefonnumre kan benyttes til aftale om akut eller subakut indlæggelse eller ambulant undersøgelse.
Ved graviditet over 16. uge skal henvendelse ske til obstetrisk vagthavende.
 

Ved graviditet under 16. uge skal gynækologiske vagthavende kontaktes.

Ved alle ikke akutte henvendelser skal henvendelsen som tidligere ske ved fremsendelse af almindelig henvisning.

 

Henvisning bedes sendt til enten Afdeling DG eller DO.

Overlæger
 • Bjarne Rønde Kristensen, ledende overlæge
 • Ole Mogensen, specialeansvarlig overlæge, gynækologisk onkologi
 • Gudrun Astrid Neumann, gynækologisk onkologi
 • Pernille Tine Jensen, gynækologisk onkologi
 • Kirsten Jochumsen, gynækologisk onkologi
 • Algirdas Markauskas, gynækologisk onkologi
 • Koen Traen, gynækologisk onkologi
 • Maj-Britt Dahl, urogynækologi
 • Niels Ebbesen, urogynækologi
 • Ulla Darling Hansen, urogynækologi
 • Vibeke Rasch, urogynækologi
 • Søren Østergaard, urogynækologi
 • Kresten Rubeck Petersen, specialeansvarlig overlæge, almen gynækologi
 • Jan Schultz Larsen, almen gynækologi
 • Pernille Ravn, almen gynækologi
 • Torben Munk, almen gynækologi
 • Martin Rudnicki, almen gynækologi
 • Jan Schou, almen gynækologi
 • Nini Hegedüs, almen gynækologi
 • Kurt Aabjerg, almen gynækologi
 • Jan Stener Jørgensen, specialeansvarlig overlæge, obstetrik
 • Dorthe Kolster, uddannelsesansvarlig overlæge, obstetrik
 • Hector Lopez, obstetrik
 • Jens Aage Sørensen, obstetrik
 • Kristina Renault, obstetrik
 • Lise Lotte Torvin Andersen, obstetrik
 • Anne Marie Holm, obstetrik
 • Morten Beck Sørensen, obstetrik
 • Ulla Vinkel, obstetrik
 • Susanne Pouplier, obstetrik
 • Lene Sperling, specialeansvarlig overlæge, Føtalmedicinsk Klinik
 • Hanne Rosbach, obstetrik, Føtalmedicinsk Klinik
 • Lone Laursen, obstetrik, Føtalmedicinsk Klinik
 • Inge Ibsen, Familieambulatoriet
 • Jens Fedder, specialeansvarlige overlæge, Fertilitetsklinikken
 • Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken
 • Dorrit Elschner Pedersen, Fertilitetsklinikken
 • Randi Skov, Fertilitetsklinikken
Praksiskonsulent Herdis Bohn Brødbæk
Behandlingsspektrum

 

Afdeling DG Gynækologisk Afdeling har højt specialiseret funktion for kræftlidelser i indre kønsorganer. Endvidere for kvinder med hormonforstyrrelser, misdannelser i kønsorganer samt udredning og behandling af infertilitet. Afdelingen er center for ægtransplantationer.
Afdelingen er specialkyndig med hensyn til patienter med gentagne aborter, gentagelsestilfælde af nedsynkning og fremfald af underlivsorganer, ufrivillig vandladning og andre urinvejsproblemer.

 

Almen gynækologi
Højt specialiseret funktion indenfor:
Embolisering af uterusfibromer

 • Kromosomanomalier
 • Hormonforstyrrelser, der skyldes dysfunktion i hypothalamus-hypofyse-gonade aksen f.eks. hypofyseadenom, prolaktinom, hyperprolaktinæmi, hypopituritisme og hypopituritisme efter indgreb

Regionsfunktion indenfor:

 • Vulvodyni
 • Center til modtagelse af voldtægtsofre

Gynækologisk onkologi
Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Cervixcancer ud over stadium I A inkl. tvivlstilfælde samt stadium IA med karinvasion
 • Operativ behandling af endometriecancer
 • Diagnostik og behandling af ovariecancer
 • Recidiv af gynækologisk cancer

Urogynækologi
Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Analinkontinens
 • Fistler
 • Neurogene blæredysfunktioner
 • Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm

Regionsfunktion indenfor:

 • Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer samt bulking
 • Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps, herunder prolapskirurgi med indsættelse af biologiske og andre resorberbare mesh-implantater
 • Kolpopeksi, abdominalt eller vaginalt

Fertilitetsbehandling
Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B-positiv
 • Præimplantationsdiagnostik (PGD)
 • Kryopræservering af ovarievæv
 • Mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig diagnostik f.eks. testikulær dysfunktion
Afdeling DO Obstetrisk Afdeling har højt specialiseret funktion for gravide patienter med kardiovaskulære sygdomme, kroniske tarmlidelser, blodsygdomme, epilepsi og hormonelle dysfunktioner, herunder diabetes mellitus. Endvidere er afdelingen center for immuniserede gravide. Afdelingen har specialekundskab med hensyn til for tidligt fødte børn, graviditetsundersøgelser med henblik på misdannede børn, moderkage- og fostervandsanalyser samt ultralydsskanning.

 

Højt specialiserede funktioner indenfor obstetrik:

 • Gravide med HIV
 • Gravide med andre sygdomme: aktiv cancersygdom, hjerte-, lunge-, lever- eller nyretransplantation, systemisk lupus erythematosis, hæmoglobinopatier, prægestationel diabetes mellitus og/eller alvorlige trombofilitilstande
 • Gravide med monoamniotiske gemelli
 • Gravide diagnosticeret med placenta accreta og percreta
 • Gravide med truende ekstrem for tidlig fødsel (<24 uger)
 • Gravide med cervixinsufficiens, som nødvendiggør abdominal cerclage-anlæggelse
 • Gravide, der har fået konstateret misdannelser hos fosteret, som kræver børnekirurgisk assistance

 

Regionsfunktion indenfor:

 • Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling ud-over SSRI i graviditeten
 • Udviklingshæmmede gravide
 • Gravide med gestationel diabetes mellitus, let immunisering, thyreoideasygdomme og/eller epilepsi
 • Gravide med monochoriotiske gemelli eller truende for tidlig fødsel
 • Gravide med svær tarminflammatorisk lidelse (IBD), som ikke umiddel-bart responderer på systemisk steroidbehandling, eller som får tilbagefald under graviditeten
 • Gravide med erkendt og/eller truende svær præeklampsi eller HELLP
   

Henvisning i graviditeten
Med ønsket om en ensartet henvisning og visitation af nygravide til Gynækologisk Obstetrisk afdeling ud fra alle tilgængelige oplysninger, er det de udfyldte svangrepapirer, der fungerer som henvisning.

 

Svangrejournalen bedes fremsendt senest graviditetsuge 11+0. idet risikovurderingen skal planlægges og udføres inden GA 13+6.

 

Undtagelsesvist gøres brug af elektronisk henvisning, hvis den gravide ved første undersøgelse i praksis er mere end GA 11+0 og fremsendelse af udfyldte svangrepapirer ikke kan nås.

 

Ved usikker termin, udfyldes svangrepapirer som vanligt. Doubletesten tages på det tidspunkt, hvor man skønner, at den gravide er i uge 9+0 til 11+0. Hvis det viser sig ved nakkefoldsscanningen og terminsfastsættelsen, at doubletesten er taget for tidligt, tages en ny blodprøve i svangreambulatoriet.

 

Se eventuelt ”Fødeplan i Region Syddanmark”, Visitation, samarbejde og kommunikation afsnit 6.1.1.

Svangrepapirer fremsendes til:

 

Odense Universitetshospital
Gynækologisk Obstetrisk afdeling D
Visitationsenheden
Svangreambulatoriet, indgang 55
5000 Odense C

 

Obstetrisk visitator varetager den centrale visitation ud fra bopæl, anamnese, ønsker og behov – jf. afsnit 6 (visitation) i Fødeplan for Region Syddanmark.

 

Den gravide vil herefter få tilsendt tider til risikovurdering/nakkefoldsskanning og første jordemoderundersøgelse.

 

Sekundære og akutte henvisninger fremsendes elektronisk til afd. DO.

 

Odense Universitetshospital
Gynækologisk Obstetrisk afdeling D
Svangreambulatoriet, indgang 55
5000 Odense C

 

Føtalmedicinsk Klinik/Svangreambulatorium
Varetager ultralydsskanning i graviditetsuge 12+4 i forbindelse med risikovurdering for Downs Syndrom, samt gennemskanning for misdannelser i graviditetsuge 20.
Førstegangs gravide tilbydes gruppeinformation omkring de prænatale skanningstilbud.
Der tilbydes individuel prænatal rådgivning til par med genetisk anamnese (for eksempel muskelsvind, blødersygdom og Huntingtons chorea). I mere komplekse tilfælde viderehenvises til Klinisk Genetiks Afdeling, OUH Odense. Der udføres moderkagebiopsier og fostervandsprøver. Derudover varetages mere komplicerede skanninger på gravide henvist fra hele Region Syddanmark, hvor der i tilfælde af patologiske fund arbejdes tværfagligt med genetikere og børnelæger. Derudover er der et formaliseret samarbejde med føtalmedicinere på Århus Universitetshospital, Skejby og Rigshospitalet.
Der tilbydes kun tidlig ultralydsskanning til gravide under helt særlige omstændigheder, f.eks. tidligere extrauterin graviditet.

 

Information om risikovurdering for Downs Syndrom, nakkefoldsskanning og Doubletest, se pjece fra Sundhedsstyrelsen - Risikovurdering og fosterdiagnostik. (inaktivt link)

 

Jordemoderkonsultationer

 

Jordemoderkonsultationer og fødesteder på Fyn

Se oversigt her over Jordemoderkonsultationer OUH marts 2019

 

Fødesteder

Fødesteder Sygehus Adresse Tlf.nr.
Odense Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29
5000 Odense
65412343
65412344
Svendborg Svendborg Sygehus Valdemarsgade 53
5700 Svendborg
63205400
Ærø   Sygehusvej 18
5970 Ærøskøbing
63521400

 

Odense: Obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Telefon 6541 2344
Svendborg: Obstetrisk specialafdeling uden neonatalafdeling. Tlf. 6320 2307
Ærø: Fødested uden obstetriske speciallæger og anæstesiologer. Tlf. 6352 1432

 

Barselsklinikken

Odense: Vuggen, Patienthotellet 1. sal.
Tidsbestilling via telefon 6541 4572  kl. 09.00-15.00
Svendborg: Barselsafsnit D2, OUH Svendborg. Tlf. 6320 2302

 

Telefonisk og ambulant vejledning og behandling i op til 7 dage efter udskrivelsen:

 • Råd og vejledning om for eksempel spædbarnspleje, amning, barnets trivsel og mors blødning
 • Hørescreening
 • PKU (hælprøve) på barnet
 • Veje barnet
 • Information om den første barselstid

Skriftlig information om Barselsklinikken uddeles umiddelbart efter fødslen, inden familien forlader fødestedet.

 

Familieambulatoriet
Adresse:
Familieambulatoriet
Patienthotellet, 1. etage, Indgang 1/2
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

 

Telefon: 6541 3304.

 

Telefontid: Hverdage mellem kl. 08.00-14.00.

 

Overlæge og leder af Familieambulatoriet Inge Ibsen.

 

Behandlingsspektrum:

 • Gravide rusmiddelbrugere
 • Børn af rusmiddelbrugere
 • Partneren til den gravide i tilfælde af, at vedkommende har rusmiddelproblemer

Ambulanttilbud:

 • Forebygge og behandle rusmiddelbrugere så tidligt i graviditeten som muligt
 • Tilbyde tværfaglig hjælp fra henholdsvis læger, jordemødre, socialrådgivere og psykologer
 • Følge barnets udvikling efter fødslen, både fysisk, psykisk og socialt
 • Bistå familien efter fødslen med lægelig, psykologisk og social rådgivning

Særlige forhold:
Der forefindes ambulatorium herudover på Sønderborg, Kolding og Esbjerg sygehuse.

Særlige forhold Pr. 1. april 2011 i forbindelse med 1. graviditetsundersøgelse, skal den basale information vedrørende tilbud om 1. trimester risikovurdering foregå hos den gravides praktiserende læge. Her forventes, at den praktiserende læge giver en kort orientering om de forskellige undersøgelser og besvarer spørgsmål. Dette besluttet i forbindelse med den nye Fødeplan for Region Syddanmark.
Risikovurdering Hvis den gravide efter denne information ønsker at tage imod risikovurdering for Downs Syndrom ud fra alder, nakkefoldsskanning og Doubletest, bedes dette angivet på svangrejournalen. Desuden skal den praktiserende læge også tage Doubletesten. Doubletesten tages på alle gravide, der ønsker risikovurdering (også gravide med gemelli).

Doubletest (beta-HCG og PAPP-A) tages optimalt fra GA 9+0 til 11+0  - (tidligere end 9+0 kan ikke bruges), men kan tages indtil GA 13+0. Detektionsraten af Downs Syndrom er højere, hvis den tages i det førstnævnte tidsrum.

 

Vejledning til prøvetagning af Doubletest

Doubletest bestilles i WebReq.

 • Glastype: RØD 5 (tørglas med gel)
 • Glasset mærkes med tilhørende etiket
 • Det er vigtigt, at prøven sendes til analyse på OUH Odense, af hensyn til brugbarheden af prøveresultatet

 

Vejledning til prøvebehandling

Efter prøvetagning stilles prøven i termoskab (ca. 20°C) indtil afhentning. Skal afhentes samme dag. Det er særdeles vigtigt, at prøven er på laboratoriet inden for 8 timer.
Centrifugeres på Afdeling KBF, OUH Odense. Holdbar i 8 timer ucentrifugeret ved 20°C.

Afvent afsendelse af svangrepapirer, indtil efter uge 9+, hvor Doubletest er taget.

Den gravide skal vejes samme dag som Doubletesten tages, idet vægten har indflydelse på risikoberegningen. Vægten skal påføres vandrejournalen som vanligt.

Hvis termin er usikker, udfyldes svangrejournalen som vanligt, og Doubletest tages på det tidspunkt, hvor man skønner den gravide er i  uge 9+0 til 11+0. Hvis det viser sig ved NF-skanningen og terminsfastsættelsen, at Doubletesten er taget for tidligt, tages en ny Doubletests i Svangreambulatoriet.

OGTT Indikationen for OGTT:

 

Ved 14-20 uger undersøges:

 1. Kvinder med tidligere GDM
 2. Kvinder med to af følgende risikofaktorer:
  Maternel overvægt før graviditeten (BMI ≥ 27 kg/m2)
  Familiær disposition til diabetes (type 1 eller type 2 hos bedsteforældre,forældre, søskende eller egne børn)
  Tidligere fødsel af et stort barn (≥ 4500 g)
  PCOS

Ved 24-28 uger undersøges:

1. Kvinder med kun én af følgende risikofaktorer:

 • Maternel overvægt før graviditeten (BMI ≥ 27 kg/m2)
 • Familiær disposition til diabetes
 • Tidligere fødsel af et stort barn (≥ 4500 g)
 • Kvinder, der er screenet tidligere i graviditeten, men hvor glukosebelastningen var ikke-diabetisk

2. Flerfoldsgravide

 

Tolkning af OGTT:
GDM ved 2 timers BG>9.0 i kapillært fuldblod/venøst plasma
GDM ved 2 timers BG>10.0 i KAPILLÆRT PLASMA
(bruges af visse laboratorier i Region Syddanmark)

Senest fagligt revideret: 02-10-2017

 

Afdeling D - fertilitetsklinikken

 

Adresse Sdr. Boulevard 29, indgang 55, 3. sal, 5000 Odense C.
Telefon Sekretariat: 6541 2365.
Sygeplejersker: 6541 2355.
E-mail Klinikken: ode.d.fertilitetsklinikken@rsyd.dk
SKS-nummer 4202075.
Lokationsnummer 5790000184118.
Overlæger
 • Dorrit Elschner Pedersen
 • Randi Skov
 • Jens Fedder
Afsnittets ledere
 • Professor, overlæge, ph.d. Jens Fedder, telefon 6541 2353
 • Afdelingsbiolog Karin Erb, telefon 6541 2324
 • Afdelingssygeplejerske Jannie Simonsen, telefon 6541 3257
Praksiskonsulent Herdis Bohn Brødbæk
Carsten Ottesen Henriksen
Walter Harder Ulrichsen
Åbningstider Klinikken er åben alle dage kl. 7.30-15.30.
Telefontid Sekretariat: Mandag-fredag kl. 07.30-09.45 og 10.15-12.30. 
Sygeplejersker: Mandag-fredag kl. 13.00-15.00.
Behandlingsspektrum

Udredning og behandling af:

 • Alle former for uønsket barnløshed, kvindelig såvel som mandlig.
 • Habituelle aborttilstande.

Senest fagligt revideret: 20-07-2015

 

Mere information

Forløbsbeskrivelse - Infertilitet


Siden er sidst opdateret: 25-10-2019 af Odense Universitetshospital.