Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

M - Endokrinologisk Afdeling

Adresse Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.
Telefon 6611 3333, lokalnummer 1807. Gennemvalg 6541 1807.
SKS-nummer 4202080.
Lokationsnummer 5790000184149.
Overlæger
 • Ib Abildgaard Jacobsen, Hypertensionsklinikken, 3535
 • Marianne Andersen, Hypofyseklinikken, 3420
 • Henning Beck-Nielsen, Diabetesklinikken: diabetes mellitus, adipositas, metaboliske sygdomme, forskningsansvarlig, 3444
 • Steen Bonnema, Thyreoideaklinikken, 3446
 • Thomas Brix, Thyreoideaklinikken, 4362
 • Kim Brixen, Osteoporoseklinikken: calciummetaboliske sygdomme, anorexia nervosa, multipel endokrin neoplasi, 1523
 • Laszlo Hegedüs, Thyreoideaklinikken, 3426
 • Jan Erik Henriksen, Diabetesklinikken: diabetes mellitus (Diabetesskole), ledende overlæge 3428
 • Ole Hother-Nielsen, Diabetesklinikken: diabetes mellitus, adipositas, metaboliske sygdomme, 1604
 • Moustapha Kassem, KMEB: molekylær endokrinologi, 1606
 • Anette Kvistborg, Hypofyseklinikken, 2502 
 • Dorte Møller Jensen, Diabetesklinikken, ansvarlig for M1, 3429
 • René Støving, Ernæringsklinikken, 3378
 • Knud Yderstræde, Diabetesklinikken: diabetes mellitus, Fodsårscenter, 2963
 • Kurt Højlund, Diabetesklinikken, Hypertensionsklinikken, 3429
 • Pernille Hermann, Osteoporoseklinikken, 4373
Praksiskonsulent

Christian Hansen.

 

Ved behov for telefonisk drøftelse kan M-specialebagvagt træffes via kaldebordet på telefon 5154 8193, kalder 6-2112.

Behandlingsspektrum Medicinsk Endokrinologisk Afdeling M beskæftiger sig med patienter med endokrinologiske, metaboliske og ernæringsmæssige sygdomme samt essentiel og sekundær hypertension.
Afdelingen modtager alle patienter med hoveddiagnosen inden for endokrinologi, metabolisme og ernæring. Endvidere alle, som har bidiagnosen insulinkrævende diabetes mellitus og ikke-insulinkrævende diabetes mellitus, hvis ikke hoveddiagnosen kræver indlæggelse på en anden specialafdeling. Det vil sige, at alle diabetespatienter med interne medicinske hoveddiagnoser henvises til Endokrinologisk Afdeling M.
Henvisninger til forundersøgelsesambulatoriet bliver vurderet dagligt af overlæge Ole Hother-Nielsen (diabetes mellitus), overlæge Marianne Andersen og overlæge Anette Kvistborg (hypofyse-gonade, binyre), overlæge Kim Brixen (calcium og osteoporose) og overlæge Steen Bonnema (thyreoidea) med henblik på den mest hensigtsmæssige visitation og planlægning af undersøgelsesforløbet.

Medicinsk Svangreambulatorium er åbent 1 gang ugentligt på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D. Fra obstetrisk side deltager speciallæge og sygeplejerske og fra Endokrinologisk Afdeling M deltager overlæge Henning Beck-Nielsen eller overlæge Ole Hother-Nielsen, en sygeplejerske samt en diætist.
I ambulatoriet følges de fleste gravide patienter med endokrinologiske sygdomme. Det drejer sig overvejende om patienter med diabetes mellitus (inkl. gestationel diabetes), dyslipidæmi, hypertension samt enkelte andre medicinske sygdomme. Til ambulatoriet bør alle patienter med påvist graviditet og diabetes mellitus samt alle medicinske endokrinologiske lidelser (se ovenfor) henvises.
OBS: Alle patienter med diabetes mellitus, som ønsker graviditet, bør henvises til Endokrinologisk Afdeling M, OUH, inden planlægning af graviditet, således at deres diabetes kan være optimalt reguleret på konceptionstidspunktet.

Endokrinologisk Laboratorium varetager Dexa-skanninger og ultralydsundersøgelser og har desuden mulighed for:

Metaboliske undersøgelser
I denne del af Endokrinologisk Laboratorium foretages en stor del af afdelingens metaboliske forskning, men derudover vil der blive tilbudt patienter med særlige problemer vurdering af blandt andet insulinresistens.

Molekylær endokrinologi.
Afdelingen har overlæge i molekylær endokrinologi til diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme med baggrund i genetiske abnormiteter. Afdelingen har etableret Klinik for Molekylær Endokrinologisk Behandling (KMEB).

Diabetes mellitus Patienter med type 1, type 2 og sekundær diabetes modtages til diagnosticering, behandling og undervisning. Alle patienter med akutte komplikationer (ketoacidose, hypoglykæmi etc.) og med senkomplikationer i øjne, nyrer og nerver (inkl. hypertension) modtages i sengeafsnittet eller deldøgnsafsnit (inkl. Diabetesskole). Se Klinik Nyt.
Fodsår henvises dog primært til Universitetscenter for Sårheling, Afdeling Z, OUH.
Type 1 patienter følges i Diabetesambulatoriet, gerne i samarbejde med egen læge.
Type 2 patienter kan modtages til diætistvejledning og/eller diabetesskoleophold, eventuelt til individuel oplæring ved diabetessygeplejerske. Årskontrol og almindelige kontroller bør foregå hos egen læge, men ved opståen af komplikationer eller ved behov for omstilling til insulin kan der henvises til dette. Hvert 2.-3. år kan der henvises til ambulatorie(års)status, som en slags "second opinion", hvor henvisende læge efterfølgende får eventuelle forslag til det videre forløb.
Diabetesambulatoriet har i samarbejde med Øjenafdelingen, professor Anne Katrin Sjølie, etableret øjenscreeningsklinik, hvor en sygeplejerske tager fundusfoto på patienter med diabetes mellitus. Denne øjenscreening erstatter derfor ikke øjenlægevurdering ved andre øjensygdomme end mulig diabetisk retinopati og makulopati.
Thyreoidea- og parathyreoideasygdomme Alle patienter med disse sygdomme fra afdelingens optageområde kan henvises. Patienter udenfor Odense Universitetshospitals optageområde bør henvises, hvis der er behov for specialistvurdering (for eksempel alle med hypertyreoidisme, thyreoideaassocieret oftalmopati, mistanke om thyreoideacancer eller gravide med thyreoideasygdom).
Patienterne vil efter visitation kunne modtages akut eller senest 7 dage efter modtaget henvisning, også patienter med formodet behov for thyreoideaoperation henvises primært til Endokrinologisk Afdeling M.
Der foretages ultralydsskanning hovedsagelig af patienter med forandringer i thyreoidea/parathyreoidea, men også til vurdering af andre endokrine organer som binyre og testis. I forbindelse med ultralydsskanning foretages vævsbiopsi med henblik på nærmere diagnostik, specielt ved mistanke om malignitet. Ved solide og cystiske knuder i thyreoidea (og undtagelsesvist parathyreoidea) foretages ultralydvejledt behandling i form af ethanolsklerosering og laserfotokoagulation.
Knoglemetaboliske sygdomme Alle patienter med for eksempel osteomalaci, hyper- og hypocalcæmi, risikofaktorer for og sjældne knoglesygdomme (for eksempel Paget, osteogenesis imperfecta) kan henvises, ligeledes patienter med risikofaktorer for osteoporose, postmenopausal osteoporose og osteoporose hos mænd. Desuden patienter med sekundær osteoporose på baggrund af osteomalaci, hypogonadisme og steoridbehandling af yngre personer. Også patienter, der har brug for profylakse med henblik på osteoporoseudvikling, modtages, det vil sige patienter med lavenergibrud i underarm, overarm, hofte eller columna samt patienter med massiv arvelig disposition til osteoporose. Sidstnævnte patienter bør henvises ved klimakteriet. Udredning for osteoporose på Fyn foregår ved, at henvisningen sendes til Endokrinologisk Afdeling M, OUH, der foretager DEXA-skanning og afhængig af resultatet af denne og den laboratoriemæssige osteoporoseudredning overlader til egen læge eller nærmeste medicinske ambulatorium at færdiggøre patientforløbet.
Hypofyse-, gonade- og binyresygdomme Alle mistænkt for disse sygdomme bør udredes på afdelingen, herunder patienter med mandlig hypogonadisme, patienter med galaktoré, gynækomasti og hyperprolaktinæmi.
Neuro-Endokrinologisk Ambulatorium er åbent 2-3 gange om måneden, hvor patienter specielt med hypofyselidelser vurderes præ- og postoperativt. Vurderingen foretages af overlæge fra Afdeling U og Afdeling M i et snævert samarbejde med neuroradiolog.
Hirsutisme Alle patienter med hirsutisme og forhøjede androgener eller kliniske symptomer på underliggende endokrinologisk sygdom kan henvises til Endokrinologisk Afdeling M. Dette efter aftale med Gynækologisk Afdeling D og Dermatologisk Afdeling I. Patienterne vil blive udredt endokrinologisk med henblik på specifik behandling, herunder lysbehandling (Ellipse) af ansigt.
Ernæringsklinikken

Klinikken varetager udredning og behandling af:

 • Patienter med svære spiseforstyrrelser (for eksempel nervøs spisevægring og bulimi).
 • Patienter med svær overvægt.

 

Spiseforstyrrelser

 • Center for Spiseforstyrrelser er ét ud af tre højtspecialiserede centre i Danmark, som varetager behandlingen af patienter med svære og komplekse spiseforstyrrelser. Centeret er et murstensløst samarbejde mellem Endokrinologisk Afdeling M, H.C. Andersen Børnehospital, Psykiatrisk Afdeling P og Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.
 • Centeret modtager cirka 150 henvisninger årligt.
 • Optageområdet er Region Syddanmark.

 

Behandling

 • Der anvendes et to-sporet medicinsk-psykoterapeutisk behandlingsprogram. Behandlingen er således rettet mod såvel skadevirkningerne af blandt andet fejlernæring og opkastning som spiseadfærden og tilgrundliggende psykiske problemer.
 • Der er endokrinologisk-psykiatrisk fællesvisiterede forundersøgelser og tværfaglige konferencer.
 • Forundersøgelsen omfatter 1 times samtale efterfulgt af en klinisk undersøgelse (blandt andet vejning og måling af blodtryk), blodprøver (blandt andet hormonundersøgelser) og psykologiske undersøgelser (blandt andet spørgeskemaer).
 • Patienter, som er fysisk alment medtaget, indlægges ofte først i Ernæringsafsnittet i Endokrinologisk Afdeling M til intensiv ernæringsrehabiliterende behandling understøttet af regelmæssige psykiatriske tilsyn. Efter 2-6 uger overflyttes patienterne enten til psykiatrisk afdeling eller udskrives til to-sporet ambulant opfølgning (ernæring og psykoterapi). Centret lægger vægt på det multidisciplinære aspekt og for børn og unge fokuseringen på familieaspektet.
 • Der afholdes støttende aftenundervisning for de pårørende.

 

Overvægt

 • Der modtages henvisninger på patienter, der ønsker vurdering for operation for overvægt. Ernæringsklinikken er samen med Kirurgisk Afdeling A, Svendborg én af to offentlige fedmekirurgiske centre i Region Syddanmark. Optageområdet er Fyn og øerne.
 • Ernæringsklinikken modtager henvisninger på patienter, der mistænkes for komplikationer til tidligere operation for overvægt. Optageområdet er Fyn og øerne.
 • Ernæringsklinikken modtager henvisninger på patienter, der ønsker vurdering for operativ behandling for udtalt løst maveskind efter en overvægtsoperation. Optageområdet er Fyn og øerne.
 • Der modtages henvisninger på patienter med svær overvægt, hvor sjældne stofskiftesygdomme eller hormonsygdomme mistænkes. Optageområdet er Region Syddanmark.

 

Fedmekirurgi

 • Der udføres gastric bypass eller gastric banding.
 • Målgruppen er svært overvægtige patienter i alderen 25 til cirka 60 år med BMI over 50 eller BMI over 35 med én af følgende ledsagesygdomme: Type 2 diabetes, svært behandleligt højt blodtryk, søvnapnøsyndrom, polycystisk ovariesyndrom (PCOS) eller påvist slidgigt i hofte eller knæ.
 • Der foretages altid en individuel risikovurdering, hvilket betyder, at der foretages en konkret afvejning af risikoen med den forventede helbredsmæssige gevinst. Hvis der samtidig med overvægten er andre svære sygdomme, som væsentligt øger risikoen ved operationen eller forløbet efter operationen, må der i stedet satses på ikke-kirurgiske behandlinger.
 • For at nedsætte risikoen ved operationen skal ledsagesygdomme og konkurrerende lidelser være diagnosticeret og relevant medicinsk behandling iværksat.
 • Forundersøgelsen kan foregå i Medicinsk Afdeling i Svendborg eller i Ernæringsklinikken ved Endokrinologisk Afdeling M.
 • Før operationen forberedes patienten gennem et skoleforløb ved læger, sygeplejersker og diætister. Undervisningen foregår i Ernæringsklinikken ved Endokrinologisk Afdeling M.
 • De første 1-2 år efter operationen er der opfølgning i Ernæringsklinikken ved Endokrinologisk Afdeling M.
 • Der er åben telefonkonsultation for alle patienter tilknyttet klinikken to dage om ugen.
Dyslipidæmi Lipidambulatoriet fungerer i samarbejde med Afdeling BFG, Klinisk Genetik. Fra Endokrinologisk Afdeling M er tilknyttet overlæge Ole Hother-Nielsen. Lipidambulatoriet modtager patienter dels fra egen afdeling, dels fra andre afdelinger på sygehuset og fra praktiserende læger til udredning og behandling af hyperlipidæmi. Opdelingen mellem Afdeling B og Afdeling M er således, at Afdeling B tager sig af patienter med hyperlipidæmi med kardiovaskulære problemer og med familiær hyperkolesterolæmi og Afdeling M tager sig af hyperlipidæmi (for eksempel hypertriglyceridæmi) med endokrinologiske problemer, for eksempel diabetes mellitus.
Porfyri Endokrinologisk Afdeling M er hovedcenter for patienter med porfyri (sammen med Afdeling BFG).
Inborn error of metabolism Alle arvelige metaboliske sygdomme hos voksne bør henvises.
Vitaminmangel Patienter med for eksempel D-vitaminmangel kan modtages.
Hypoglykæmi - spontan Bør udredes for endokrin pancreastumor eller anden årsag.
Hypertension Hypertensionsklinikken (tidligere Afdeling C) modtager patienter til undersøgelse og behandling af såvel primær som sekundær arteriel hypertension, dog således at patienter med symptomgivende hjertesygdom henvises til Afdeling B.

Patienter mistænkt for renovaskulær hypertension henvises til Hypertensionsklinikken, Endokrinologisk Afdeling M, mest hensigtsmæssigt allerede på baggrund af den initiale isotoprenografi. Dette fordi den videre udredning er tæt forbundet med eventuel behandling med transluminal angioplastik. Det er således ikke hensigtsmæssigt at udføre renal angiografi inden henvisningen. Også ACE-hæmmer renografi foretages efter henvisning til Hypertensionsklinikken, hvor vi koordinerer det samlede patientforløb. Udredning og behandling af renovaskulær hypertension dækker Region Syddanmark.
Udredning for hyperaldosteronisme og fæokromocytom foregår ligeledes på Endokrinologisk Afdeling M.

Patienter med essentiel hypertension, som henvises på grund af diagnostiske problemer, behandlingsresistens eller andre problemer, tilbydes et forløb i Hypertensionsklinikken, indtil det aktuelle problem er løst. Starten på dette forløb er i alle tilfælde en samlet risikovurdering omfattende anamnese, klinisk undersøgelse, biokemisk undersøgelse og ekkokardiografi med henblik på påvisning af hypertensiv organpåvirkning og mistanke om sekundær hypertension. Denne vurdering sker ved første ambulante konsultation, og en samlet vurdering vil blive tilsendt henvisende læge, ligesom følgende notater i vor journal fortløbende fremsendes til orientering. Når det diagnostiske og terapeutiske problem er løst, afsluttes forløbet her med råd om regelmæssig kontrol hos egen læge.

 Senest fagligt revideret: 24-04-2012


Siden er sidst opdateret: 09-08-2019 af Odense Universitetshospital.