Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Vedtægter

Formål med Oversygeplejerskerådet 

Oversygeplejerskerådet

 • Arbejder strategisk, fremadrettet, holdningsdannende og involverende.
 •  Er et forum for sygeplejefaglig idé- og erfaringsudveksling indenfor sygeplejens virksomhedsområder
 • Stiller sig til rådighed for rådgivning overfor Direktionen i sygeplejefaglige og organisatoriske spørgsmål
 • Understøtter hospitalets overordnede strategier
 • Fokuserer på fagligheden ved at synliggøre og dagsordensætte sygeplejen
 • Inspirerer og understøtter sygeplejefaglig ledelse, uddannelse, udvikling og forskning
 • Giver gensidig inspiration til såvel monofagligt som tværfagligt samarbejde
 • Er repræsenteret i udvalg ved formanden i Det Sygeplejefaglige Råd i Region Syddanmark

 Oversygeplejerskerådet varetager følgende opgaver

 • Har overblik over sygeplejefaglige repræsentanter i sygeplejefaglige, tværfaglige og tværgående fora
 • Nedsætter ad hoc grupper ved behov
 • Etablerer mentorordning til nyansatte oversygeplejersker
 • Udarbejder og á jour fører rådets hjemmeside
 • Sikrer kommunikation til relevante parter

 Oversygeplejerskerådets sammensætning

 •  Alle oversygeplejersker på OUH og Svendborg Sygehus, der er ansat i klinisk afdeling
 •  2 overradiografer
 •  2 udviklingssygeplejersker 
 • 1 sygeplejerske, der arbejder med klinisk forskning
 • 5 afdelingssygeplejersker
 • 1 uddannelsesansvarlig sygeplejerske
 • 1 sygeplejeprofessor deltager ad hoc
 • 1 direktør deltager ad hoc
 •  Andre relevante personer kan deltage ad hoc, efter nærmere aftale med bestyrelsen

 Valg til Rådet

Alle oversygeplejersker og overradiografer er medlemmer af rådet.

Afdelingssygeplejersker, udviklingssygeplejersker, uddannelsesansvarlig sygeplejerske og sygeplejeforskere vælges for en 2-årig periode og kan deltage i oversygeplejerskerådet i 2 perioder svarende til i alt 4 år. Hvor der kun er en repræsentant deltager denne i bestyrelsen. De øvrige beslutter indbyrdes, hvem der deltager i bestyrelsen.


Organisering af Oversygeplejerskerådet 

Oversygeplejerskerådet er organiseret med en bestyrelse, bestående af:

 •  5 oversygeplejersker
 • 1 udviklingssygeplejerske
 • 1 sygeplejeforsker
 • 1 afdelingssygeplejerske
 • 1 uddannelsesansvarlig sygeplejerske

 Der er til Oversygeplejerskerådet tilknyttet en sekretær til formanden for bestyrelsen.


Valg til bestyrelsen 

 • Formand for bestyrelsen vælges særskilt blandt og af oversygeplejerskerne. 
 •  Alle fastansatte oversygeplejersker er valgbare og stemmeberettigede
 •  De resterende bestyrelsesmedlemmer vælges blandt og af de respektive grupper på OUH og Svendborg 
 •  Overradiografer kan opstille og vælges på lige fod med gruppen af oversygeplejersker
 •  Valget blandt afdelingssygeplejersker, uddannelsesansvarlige sygeplejersker og udviklingssygeplejersker og sygeplejeforskere foregår i de respektive grupper og varetages af de repræsentanter, der sidder i bestyrelsen
 •  Medlemmer til bestyrelsen vælges for en 4-årig periode
 •  Valg til bestyrelsen foregår hvert 2. år, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg
 •  Medlemmer af bestyrelsen kan max. sidde i bestyrelsen i én valgperiode på 4 år
 •  Formanden er på valg hvert 2. år og vælges for en 2-årig periode
 •  Formanden kan genvælges én gang
 •  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand

Hvis formanden fratræder i utide indtræder næstformanden automatisk som formand for bestyrelsen.


Bestyrelsens beføjelser 

 • Bestyrelsen har mulighed for at udpege ressourcepersoner til varetagelse af særlige opgaver.
 • Bestyrelsen udarbejder høringssvar og sikrer på en passende måde medinddragelse af de øvrige rådsmedlemmer

Mødevirksomhed 

 • Oversygeplejerskerådsmøderne holdes fra år 2017 8 gange årligt på forskellige ugedage fra kl. 8.45-10.00. Der afholdes ikke møder i juni, juli, august og december. Et af de 8 årlige møder erstattes med en temadag.
 • Bestyrelsen afholder møde umiddelbart efter de planlagte rådsmøder fra kl. 10.00-11.00
 • Bestyrelsen planlægger ved behov møder af længere varighed.

Dagsorden og referat 

 • Forslag til dagsorden til møder i Oversygeplejerskerådet tilsendes formanden 10 dage inden mødet
 • Formanden (sekretæren) udsender en dagsorden senest en uge før mødet
 • Formanden (sekretæren) udsender referatet elektronisk til medlemmer af Oversygeplejerskerådet med henblik på godkendelse. Indsigelser kan ske inden 14 dage, hvorefter referatet antages som godkendt og offentliggøres på hjemmesiden.

Vedtægter 

 • Til vedtagelse af vedtægterne kræves at mindst 2/3 af de fremmødte (d.v.s. de tilstedeværende), stemmer om vedtægtsændringen
 • Forslag om ændring af vedtægterne medtages som et punkt på dagsordenen ved et møde, hvor alle medlemmer af Oversygeplejerskerådet har mulighed for at deltage
 • Forslagets ordlyd udsendes sammen med indkaldelsen til det pågældende møde.
 • Vedtægterne revideres en gang årligt.
 • Bestyrelsen udarbejder selv egen forretningsorden

Ovenstående er godkendt på Oversygeplejerskerådets møde den 11. januar 2017

Gitte Bekker, oversygeplejerske og formand

 

 


Siden er sidst opdateret: 21-04-2017 af Odense Universitetshospital.