Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

 

Hånd  

Seneste nyt!

Nedenfor ses de seneste nyheder om LEAN på OUH.

 


Klik her for at komme til vores LEAN-udstillingsvindue, hvor du kan læse om gennemførte LEAN-projekter på OUHs afdelinger

 

22. maj

LEAN-kursist nr. 4000

Lægesekretær Charlotte Larsen, Nuklearmedicinsk Afdeling blev LEAN-kursist nr. 4000.

Læs mere her.

 

1. april

83% reduktion i overarbejde samt kortere ventetider på Dagkirurgisk Afsnit, Nyborg.

En grundig gennemgang af arbejdsgange og patientforløb på Dagkirurgisk Afsnit i Nyborg har ført til et bedre samarbejde mellem personalet, mindre overarbejde samt mere hensigtsmæssige udnyttelse af operationslejer, så der nu er tid til bedre patientkontakt, flere operationer og bedre uddannelse af personalet.

Læs mere i udstillingsvinduet her.

 

5. marts

Halvering af tidsforbrug ved varebestilling på Afd. Ds operationsafsnit

Brik-systemet har gjort sit indtog på OUH i 2013 og 2014, og over 100 afsnit i klinikken har allerede implementeret systemet. På operationsafsnittet på Afd. D har man i samarbejde med LEAN-konsulent Annette Brorson registreret tidsforbrug vedr. varehåndtering siden 2012 og resultaterne er tydelige: Bedre struktur og indførsel af Brik har halveret den tid afdelingen bruger på at bestille, modtage og finde de rigtige materialer, som personalet har brug for til at kunne udføre arbejdsopgaverne.

Se resultaterne fra før-, under- og eftermålingerne her.

 

17. februar

Markant forbedring af modtagelse og behandlingsstart i FAM ved hjælp af LEAN

Etableringen af den Fælles Akutmodtagelse i 2012 ændrede i høj grad på arbejdsgangene omkring patientmodtagelse, hvilket især skyldtes mere tværfaglige teams, som er organiseret i forskellige afdelinger på OUH. Et LEAN-projekt i har 2014 sat fokus på forbedring af det tværfaglige samarbejde, sænkning af ventetider for patienter, og bedre registrering i journalerne.
De nye arbejdsgange har resultereret i et markant fald i ventetiderne for patienter i FAM, bedre visitation, øget brug af behandlingsfraser samt behandlersygeplejersker, som kan tage sig af en stor del af patienterne, tidstro registrering samt forbedret tværfagligt samarbejde.

Læs mere her.

 

30. januar

Stuegang på M1, Odense - Optimering af tidsrummet kl. 7-10

Grundet stigende pres på personalet i tidsrummet omkring morgenens stuegang, ønskede afdelingen at få bedre overblik over opgaveløsningen og -fordelingen og derved mindske risikoen for stress og fejl samt forbedre patientforløbene på afdelingen. Gennem LEAN-projektet har afdelingen opnået et bedre flow, mere gennemskuelige arbejdsgange samt et forbedret arbejdsmiljø og mere tilfredshed blandt medarbejderne.
Se mere i udstillingsvinduet for projektet her.

 

16. december

Optimering af tværgående pakkeforløb for brystkræft

OUH har haft en udfordring med at overholde de nationale forløbstider for pakkeforløb for brystkræft, og har derfor igangsat et LEAN-forløb til at se på flowet i forløbene. De væsentligste udfordringer lå i overlevering mellem afdelingerne samt mangel på mammakirurger.  Efter projektets afslutning overholder OUH nu målene for samlet tid til behandling - på trods af at afdelingen fortsat mangler 1½ brystkirurg.

Læs hele udstillingsvinduet her.

 

8. december 2014

Forløbskoordination Afd. R, G-teamet - Forbedring af samarbejde mellem afdelinger i forbindelse med kræftpakkeforløb.

Afdeling R, og især G-teamet, håndterer et stort antal patienter i pakkeforløbene, og havde et stort behov for at få kortlagt det ideelle forløb og skabt forbedringer i flowet. Et LEAN-projekt har været med til at skabe en lang række forbedringer, som til sammen gør, at OUHs evne til at overholde kræftpakkerne er blevet forbedret væsentligt.

Læs udstillingsvinduet her.

 

1. december 2014

Optimering af pakkeforløb for nyrekræft - Tværgående patientforløb
Nyrekræftpakkeforløbet er en regionsfunktion, der er kompliceret, og har mange overgange. Urinvejskirurgisk Afdeling L ønskede at afkorte forløbstiden og forbedre målopfyldelsen i nyrekræftpakkeforløbet, samtidig med at patienterne oplever et godt forløb. Projektet har resulteret i en generel forbedring af pakkeforløbet for både personale og patienter gennem forbedret samarbejde og kommunikation, og har medvirket til at OUH nu i langt højere grad opfylder de fastsatte mål for forløbstider og samlet tid til behandling og også har reduceret fejllisterne med ca. 80 %. Ligeledes har afdelingen fået mod på at arbejde med nye kommunikationsformer, og er gået i gang med at udvikle to apps til patientkommunikation.

Læs hele udstillingsvinduet fra projektet her.

 

21. oktober 2014

Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø (ASA) administrer godkendelse og betaling af skærmbriller til alle på OUH, men på grund af øget efterspørgsel og knudrede arbejdsgange, er tidsforbruget til opgaven steget til et uhensigtsmæssigt og unødvendigt stort niveau. Gennem et LEAN-projekt har ASAs medarbejdere sat fokus på nytænkning og opdatering af den administrative opgavevaretagelse for at sikre, at tidsforbruget til denne opgave bliver bragt i nogenlunde overensstemmelse med opgavens egentlige tyngde.

Læs mere i udstillingsvinduet her.

 

7. oktober 2014

Forbedrede arbejdsgange og samarbejde var formålet med et LEAN-projekt mellem den Fælles Akutmodtagelse og Diagnostisk Center (DC) på OUH i Svendborg.
Projektet har bl.a. resulteret i en fælles visitationsinstruks, som præciserer hvilke patienter, der skal henvises til DC samt etablering af ugentlige møder mellem visitator og koordinator i enhederne, hvor forbrugsopgørelser for tider i DC kan danne grundlag for løbende justeringer til aktuelt behov. Efter projektet udnyttes ca. 80% af tiderne i DC nu mod ca. 10-15% ved projektets opstart.

Læs mere i udstillingsvinduet her.

 

11. august 2014

Struktur på det tværfaglige samarbejde omkring stuegang på Geriatrisk Sengeafdeling G, Svendborg

Patientklientellet på afdelingen er gennem de sidste år både blevet mere komplekst samt mere pleje- og behandlingskrævende, hvilket havde skabt behov  for en anden struktur i dagligdagen samt øgede og ændrede kompetencer hos medarbejderne. Resultaterne efter arbejdet med LEAN har bevirket at de nu har en standardiseret og velfungerende struktur for stuegang, hvilket bidrager til at alle faggruppers ressourcer udnyttes optimalt. Der er ligeledes kommet fast struktur på form og indhold på dagens tværfaglige møder. Dette bevirker en hurtigere og bedre afvikling af møderne samt bedre og lettere introduktion af nyt personale.

Læs hele udstillingsvinduet her.

 

29. juli 2014

Mere tid til patienter og bedre arbejdsstruktur på Sårambulatoriet Afd. Z takket være LEAN

Et LEAN-projekt på Sårambulatoriet med fokus på bedre struktur i arbejdet og reducering af spildtid, har reduceret i at sygeplejerskerne har mere tid til patienterne, bookingproceduren foregår mere smidigt og der er skabt bedre rammer for faglig udvikling og tværfagligt samarbejde.

Læs mere i udstillingsvinduet her  

 

19. juni 2014

Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) har halveret ventetiden for patienter med hjælp fra LEAN.

Stigende antal patienter, vakante stillinger og højt sygefravær har gennem længere tid skabt lange ventetider i KBFs ambulatorium. Derfor valgte KBF at indlede et LEAN-forløb med fokus på nedsættelse af ventetid, forbedringer af flow og arbejdsgange internt, samarbejde med ambulatorierne samt information til patienter. Siden projektstart i august 2013 er mange tiltag gennemført, som frem for alt har ført til at 74% af patienterne nu behandles inden for 15 minutters ventetid, mod kun 37% ved projektstart. Derudover er arbejdsgange blevet ensrettet, flowet forbedret og samarbejdet med ambulatorierne styrket.

Læs mere i udstillingsvinduet her

 

21. maj 2014

LEAN medvirkende til forbedret psykisk og fysisk arbejdsmiljø i Sektionen for Genbehandling af instrumenter i Afdelingen for Indkøb og Logistik.  

 I forbindelse med et LEAN-forløb af 5 måneders varighed med fokus på arbejdsgange og processer, er arbejdsmiljøet blevet mærkbart forbedret i sektionen for Genbehandling. Mere klare aftaler samt ændrede arbejdsgange har gjort hverdagen lettere for personalet og været med til at mindske spild. I den kommende tid fortsætter afdelingen med at optimere arbejdsgange og bruge målstyringsværktøjer til at forbedre leveringstiden til afdelingerne.

Læs mere i udstillingsvinduet her

 

15. april 2014

LEAN-projekt sikrer at patienter kommer hurtigere igennem modtagelsen på Hæmatologisk Afdeling X

Kortlægning af arbejdsopgaver og flow i modtagelsen på Afd. X har sikret, at der nu er bedre kontinuitet og at de rette ressourcer er til stede på rette tidspunkt, hvilket har resulteret  i mindre overarbejde. Desuden har projektet sikret bedre patientinformation og at patienterne nu kommer hurtigere igennem modtagelsen.

Læs mere i udstillingsvinduet her

 

12. marts 2014

Optimering af patientforløb i Hypofyseklinikken

Hypofysepatienter er en voksende patientgruppe med komplekse forløb, og der er derfor et stort behov for at optimere arbejdsgangene, især med samarbejdende afdelinger og omkring forundersøgelser af patienter. Læs mere i udstillingsvinduet her.
 

13. februar 2014

Optimering af processen omkring Organdonation

Projektet skulle sikre en optimeret proces gennem bedre udnyttelse af ressourcer og optimering af processen, og dermed bidrage til at sikre en forbedring af processen fra Forventet incarceration (hjernedød) til Gennemført donoroperation og en forbedret organfunktion ved transplantation. Læs udstilingsvinduet fra projektet her.


10. januar 2014

Bedre tværfagligt samarbejde gavner både patienter, pårørende og ansatte i Neurorehabiliteringen

 

Et omfattende LEAN-projekt i Neurorehabiliteringen i Ringe har medført bedre inddragelse af patienter og pårørende ved både indlæggelse og under selve behandlingsforløbet, markant bedre tværfagligt samarbejde, reducering af sygefravær i plejegruppen samt forbedret kendskab til patienterne hos lægegruppen. Projektet er gennemført af en tværfaglig projektgruppe, som har afholdt workshops og møder i løbet af 2013, og derigennem opnået større kendskab til hinandens arbejdsområder og perspektiver, hvilket har resulteret i en omlægning af hele patientforløbet til gavn for både patienter, pårørende og personale.

Læs mere om projektet her

 

20. august 2013

Forbedret flow i den klinisk genetiske rådgivning

I forsommeren 2013 gennemførte Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) et LEAN-forløb for at få forbedret flowet i den genetiske rådgivning. Målet var at opnå kortere udredningsforløb, sikre at en højere andel af lægernes arbejdstid blev brugt på direkte patientrelaterede udredningsaktiviteter samt at nedbringe overarbejdstimerne på afdelingen.
Gennem kortlægning, workshops, selvregistrering af arbejdsdagen samt samlet registrering af tidsforbrug på udredningsforløb, blev målene nået, så afdelingen nu oplever et langt bedre flow og struktur i hvordan arbejdsopgaverne løses og dermed væsentlig bedre brug af afdelingens ressourcer. Læs mere om projektet i udstillingsvinduet her.  

  

3. juli 2013
Overskud og arbejdsglæde i afdelingen for Indkøb og Logistik 

Baggrunden for LEAN-indsatsen var, at afdelingen dels havde vanskeligt ved at komme i mål med arbejdsopgaverne, dels havde samlet medarbejdere fra tre forskellige indkøbsenheder, hvilket gav nogle kulturelle udfordringer i samarbejdet. I dag oplever både ledelse og medarbejdere, at man har en stærk, samlet afdeling, som løfter arbejdsbyrden i fællesskab.

Funktionsleder Morten Rasmussen og to medarbejdere fra afdelingen fortæller i videoen herunder om resultaterne af projektet (videoen varer ca. 1 min.):For mere information om projektet, kontakt Funktionsleder Morten Rasmussen på morten.rasmussen1@rsyd.dk eller LEAN-konsulent Liselotte Halling Hastrup på liselotte.hastrup@rsyd.dk. Udstillingsvindue om projektet vil blive lagt på nettet så snart det er klar. 
 

For at se ældre nyheder, klik her

          

 Siden er sidst opdateret: 29-12-2015 af Odense Universitetshospital.