Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilFørste skridt til en revideret strategi for sygepleje

Første skridt til en revideret strategi for sygepleje

OUH fik i 2013 sin første strategi for sygepleje. Den har på alle områder vist sig brugbar, og det sygeplejefaglige personale har taget strategien til sig. Nu skal den fornyes, og det bliver den blandt andet via input fra 140 sygeplejersker.

 

Sygeplejestrategi
uddannelseschef Heidi Have, udviklingssygeplejerske Anne Holm Nygaard og afdelingssygeplejerske Vibeke Tilgaard Jensen sorterer de mange post-it-input efter seminardagene

Strategien for sygepleje 2013-2015 udstikker direktionens rammer for en transparent og fælles vej for sygeplejen over hele hospitalet. Og forventningerne til den er fuldt ud opfyldt, fortæller direktør Judith Mølgaard. 
– Det er mit indtryk, at strategien har stor gennemslagskraft i hele organisationen. Jeg kan blandt andet se det, når medarbejderne søger videreuddannelse. Ønskerne følger tæt de områder, som direktionen prioriterer som de vigtigste.

Nu skal strategien revideres, og det bliver den med udgangspunkt i virksomhedens overordnede og seneste udviklingsplaner og kodeks samt input fra fire seminarer i foråret.  250 sygeplejersker blev indbudt til seminarerne, og 140 havde mulighed for at deltage, først og fremmest udviklings- og afdelingssygeplejersker samt kliniske sygeplejespecialister, som skal medvirke til at føre strategien ud i praksis. 

Formålet med seminarerne
Hensigten med seminarerne var at få en faglig dialog og debat om, hvad der har virket i strategien, og hvilke elementer der skal inkluderes i den kommende under hovedoverskrifterne; klinisk sygepleje, sygeplejefaglig ledelse, forskning og uddannelse. Judith Mølgaard deltog på alle fire seminarer, og både hun og uddannelseschef Heidi Have er imponerede over det engagement, hvormed deltagerne kom rundt om emnet sygepleje og det uden at diskutere rammer og økonomi.

 

Judith Mølgaard Højformat KSL
Sygeplejeskerne meldte tilbage, at det var særdeles positivt at diskutere med kolleger med vidt forskellige erfaringer og vilkår, siger Direktør Judith Mølgaard.

 

Det kliniske felt
Inden for den kliniske sygepleje var patientforløb – og forbedring af samme - et prioriteret emne, der tager udgangspunkt i hele forløbet fra modtagelse til aflevering til det kommunale system.
– Inddragelse af patienter og pårørende blev også diskuteret ivrigt for at finde frem til, hvordan vi gør det bedst muligt, fortæller Judith Mølgaard og understreger, at også i det forhold handler det om den enkelte sygeplejerskes ansvar for sine patienter. Det er hende, der gør forskellen i hverdagen.

Sygeplejefaglig ledelse
Et af de emner, der blev berørt af afdelingssygeplejerskerne, var et ønske om at styrke rollen som afdelingssygeplejerske både i relation til ledelse og sygeplejefaglig argumentationskraft.  Det har de brug for i kraft af deres ansvar som retningsgivere for sygeplejen på afdelingen og som ansvarlige og sparringspartnere for de kliniske sygeplejespecialister på afsnittet.

Forskning og udvikling
Seminarerne afslørede en vis usikkerhed om de forskende sygeplejerskers rolle. I strategien for 2013-15 er det nævnt, at forskningen skal væres specialerelateret og have fokus på patienten, lige som forskere skal være synlige blandt kolleger og patienter.
Det er vigtigt for legitimiteten, at forskerne bidrager til at mindske usikkerheden blandt kollegerne, og i den nye strategi skal det understreges, at forskning er knyttet til specialet og udøves lokalt i samarbejde med specialets øvrige forskere.

Uddannelse
Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med håndteringen af det prægraduate område. I forhold til efter- og videreuddannelsesområdet var der ønsker om uddannelsestilbud på tværs af afdelinger til både nyuddannede og erfarne sygeplejersker. En del af de sidstnævnte ville gerne opdateres på deres uddannelse – ikke nødvendigvis som en akademisk overbygning, men som et fagligt løft, der rummer den viden, der skal til i dag. Blandt andre behov var også uddannelse i patientforløb samt anvendelse af e-learning til kompetenceudvikling.
Afdelingssygeplejerskernes ønske om at styrke den sygeplejefaglige argumentationskraft bliver opfyldt meget snart.  Et diplommodul er allerede udbudt og afvikles i samarbejde med UC Lillebælt fra efteråret og med titlen ”Sygepleje – teori og praksis for afdelingssygeplejersker på OUH.”

Tilbagemeldinger
Direktør Judith Mølgaard og uddannelseschef Heidi Have har modtaget tilbagemeldinger fra alle de fire seminarer, og de er entydige.
– Sygeplejerskerne understreger, at det giver stor mening at drøfte de vigtige områder, vi skal prioritere i strategien for fremtiden på så tidligt et tidspunkt i processen. Og i øvrigt melder de tilbage, at det var særdeles positivt at diskutere med kolleger med vidt forskellige erfaringer og vilkår, siger Heidi Have.

/Helene Dambo
 

Det siger tre sygeplejesker om processen

 Anna Sofie Lillevang

”Strategier er som oftest noget, der lægges på ledelsesniveau, og seminarerne er derfor et positivt udtryk for, at vi som sygeplejersker kan være med til at påvirke den retning, vi skal arbejde efter i fremtiden. Det var inspirerende at møde så mange sygeplejersker fra forskellige steder i organisationen. Vi kan virkelig lære noget af hinanden, inspirere hinanden og dele viden og erfaringer.”

Anna Sofie Lillevang, oversygeplejerske, Endokrinologisk Afdeling, M

 

Lene Henriksen

”Det er rigtig godt, vi bliver inddraget i strategiprocessen, så vi kan give input til ledelsen om vores syn på og tanker om sygepleje og behandling af patienterne. Jeg tror på, at vores medvirken på det tidlige stadie bliver en gevinst for alle parter. I øvrigt var det også interessant at se, hvor enige vi faktisk er om retning og interesser, uanset hvor vi kommer fra i organisationen.”

Lene Henriksen, afdelingssygeplejerske, Medicinsk Afdeling M, Svendborg anja Brønserud ksl

”Jeg interesserer mig for strategiarbejde og især for, hvordan strategier kommer op af skuffen og ind i vores hverdag med patienterne.  Derfor var det positivt at høre om de nye indsatsområder og få lejlighed til at give et bud på, hvordan jeg ser dem implementeret i praksis. Strategierne skal jo gerne blive vores alle sammens.”

Anja Ranum Brønserud, sygeplejerske, Ortopædkirurgisk Ambulatorium, O 

  

 


 

 

 


 


Siden er sidst opdateret: 29-04-2015 af Odense Universitetshospital.