Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

ForsidepilPressepilAktuelt og pressemeddelelserpilPressemeddelelser udsendt fra OUHpilArkivpilPressemeddelelse: Flere fyrværkeriskader end de seneste 5-10 år

Pressemeddelelse: Flere fyrværkeriskader end de seneste 5-10 år

Antal skader efter fyrværkeri behandlet ved sygehusene i hele landet var markant højere i de to nytårsdøgn sammenlignet med de sidste 5-10 år. I alt var der mindst 328 skader mod knap 100 færre hvert af de foregående fem år. Der var 34 alvorlige skader udover tre tragiske dødsfald.

 

| 2. januar 2015 |


Antallet af fyrværkeriskader i nytåret 2014-2015 i hele Danmark er betydeligt højere end de seneste fem år. I alt kom 347 personer til behandling ved landets sygehuse og skadestuer i nytårsdøgnene 31.12. og 1.1 mod 233 det foregående nytår. Af de 347 blev 19 personer behandlet ved 2 sygehuse. Fraset de 3 tragiske ulykker med dødelig udgang var antal alvorlige skader kun let forhøjet fra sidste nytår.

Bedømt ud fra tidligere år vil der ske mindre ændringer i konkrete antal, men ikke i tendenserne. Der er ikke tvivl om at der er et  markant højere antal samlet set, og at der er en let øgning i alvorlige skader. Med alvorlig forstås, at  personen ikke umiddelbart kunne færdigbehandles på skadestuen.

Lovligt konsumfyrværkeri var årsag til langt de fleste skader,  raketter var årsag til 45% (146 skader), batterier 13% (43 skader) sole og lign. 8% (22 skader). Mens  ulovligt fyrværkeri udgjorde 13% (43 skader). En fjerdel af skaderne skete for hhv. børn på 0-14 år og unge voksne fra 18-25 år, og knap en tredjedel for voksne over 45 år.  Ni af ti var mænd.

Der var mindst 37 alvorlige skader, hvoraf 9 ved brug af batterier, 11 ved raketter, 2 efter heksehyl og 7 ved romerlys, samt 8 ved ulovligt fyrværkeri. Det er mænd og drenge, der får alvorlige skader (35 af 37 skader) og tre fjerdele har selv antændt fyrværkeriet. Halvdelen af de alvorlige skader skete for mænd over 35 og en tredjedel for mænd i 18-25 års alderen.

Cirka en tredjedel pådrog sig en håndskade, knap en tredjedel brandsår og knap en femtedel øjenskader, en del havde skader flere steder..

En fjerdel af de tilskadekomne havde briller på, uanset om de tændte selv eller var tilskuere. Kun én person af de 37 med alvorlige skader havde briller på.  Kun 7 af de 56 med skader nær eller i øjne havde briller på. 

 Skaderne viser, at al fyrværkeri er farligt, at det ulovlige er livsfarligt og kan medføre varige men, samt at alle skal sørge for at anvende sikkerhedsbriller, antænde korrekt, overholde sikkerhedsafstand og i øvrigt følge instruktionerne på fyrværkeriet.

Billeder af havareret fyrværkeri eller beskrivelse af situationer med fyrværkeri kan indsendes til uag@rsyd.dk – hvis SIK/CE-nr. og/eller etiket fra fyrværkeriet med navn på dette fremgår, kan produkterne undersøges nærmere af myndighederne.

 

Klik her for at se i fuld skærm
Tilskadekomst ved brug af fyrværkeri, som har medført sygehuskontakt i Danmark.

 

Mere information

– om indsamlingsmetode, metodemæssige forbehold, og uddybende oplysninger kan fås ved Ulykkes Analyse Gruppen: uag@rsyd.dk, 6541 2283 – eller ved overlæge Jens Lauritsen, 6541 2283, 6126 6294.

 

Klik her for at se i fuld skærm
Overordnet fordeling efter Sundhedsregion:

Yderligere analyser på regionsniveau fremlægges senere.

 

Baggrund for analyserne og forbehold

Siden nytåret 1995/1996 har alle Danmarks skadestuer og sygehuse givet oplysninger til Ulykkes Analyse Gruppen (UAG) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital, om skader efter fyrværkeri. Oplysningerne vedrører de to døgn den 31. december og 1. januar i hvert af årene. Der er indsamlet data fra alle skadestuer og skadeklinikker i landet med akutbehandlende funktion i de to døgn.  

Det er vanskeligt at indsamle oplysningerne detaljeret og komplet, men alle sygehuse skal takkes for en god indsats med hurtigt svar og opfølgende uddybning ved opringning d.d.

Opgørelser fra de tidligere år og uddybende tabeller kan hentes på http://www.ouh.dk/uag eller rekvireres ved at skrive en mail til uag@rsyd.dk med angivelse af ønsket analyse.

Med alvorlig menes tilskadekomne, som indlægges direkte, er overført til andet sygehus eller er henvist til akut vurdering hos øjenlæge. Uddybende oplysninger indsamles i den kommende tid fra de tilskadekomne og anvendes i det forebyggende arbejde, der udføres i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen m.fl.  Når de uddybende oplysninger er indsamlet kan der ske ændringer i konkrete antal, men tendenser forventes ikke at blive ændret. Dette gælder også ved sammenligning af oplysninger fra år til år. Når korrigerende oplysninger indhentes rettes alene de senest udsendte meddelelser.

 

Udarbejdet af overlægerne Søren Larsen og Jens Lauritsen.

 

Teksten må citeres og anvendes med tydelig kildeangivelse:

Ulykkes Analyse Gruppen, ortopædkirurgisk afdeling ved OUH Odense Universitetshospital.

 

Skader behandlet ved sygehuse efter fyrværkeri i DK nytårsdøgnene 2014-15


Siden er sidst opdateret: 20-05-2015 af Odense Universitetshospital.