Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilForskningsmidler og fundraisingpilOdense Universitetshospitals prægraduatpulje 2019

Odense Universitetshospitals prægraduatpulje 2019

Opslag 2019 /call 2019

 

Som led i Odense Universitetshospitals forskningsstrategi udbydes hermed skolarstipendier for 2019 fra OUH´s forskningspulje. Der gives støtte til et ½ årsværk á 60.000 kr.

 

Der vil i 2019 være to ansøgningsrunder:

 

Runde

Opslag /call

Ansøgningsfrist /

deadline
(kl. 23.59)

Bedømmelsesmøde

Review meeting

1. runde

28. september 2018

30. oktober 2018

4. december 2018

2. runde

28. marts 2019

1. maj 2019

4. juni 2019

 

  

Man vil kunne søge puljen fra de ovenstående opslagsdatoer.

 

Der er i 2019 afsat i alt 960.000 kr. i puljen, svarende til 16 stipendier. Der vil således blive uddelt op til 8 stipendier pr. ansøgningsrunde.

 

Alle forskningsdiscipliner kan komme i betragtning, herunder den kliniske patientnære forskning, epidemiologisk forskning, eksperimentel laboratorieforskning og sundhedstjenesteforskning.

Mangler du en studerende? Husk at gøre brug af forskerscorebogen.

Ansøgere og krav til ansøger

·        Det er den prægraduatstuderende selv, der indsender ansøgningen. Denne skal dog skrives under vejledning, samt skal godkendes af vejlederen inden indsendelse.

·        Ansøger/ansøgningen skal være godkendt af afdelingsledelsen og forskningslederen

·    Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk. DOG SKAL LÆGMANDSRESUME OG AFSNIT OM PATIENTINDDRAGELSE SKRIVES PÅ DANSK

Krav til prægraduatansøgere

·         At dit projekt er godkendt af SDU

·         Det er en forudsætning for opnåelse af støtte, at hovedparten af projektet udføres på Odense Universitetshospital eller Svendborg Sygehus.

·         Der kan kun søges til projekter, hvor der ligeledes er søgt om midler fra mindst to øvrige fonde. DET ER VIGTIGT, AT DU I ANSØGNINGEN GØR OPMÆRKSOM PÅ, HVILKE FONDE, DU HAR SØGT, SAMT TIL HVAD DU HAR SØGT. 

·         TIDSSKEMA: Hvis du allerede er gået i gang med dit forskningsår, beskriv da hvor langt du er nået. Dette kan enten være i form at et tidsskema, hvor du gør opmærksom på hvilke milestones, der er nået, eller i form af en kort progressionsrapport.

 

Husk:

·         Alle ansøgninger skal være godkendt af afdelingsledelsen og forskningslederen, inden indsendelse – godkendelse uploades ("brev" på trin 5)

·         Læs hjælpeteksten i efond

·      Borgerinvolvering er ikke lig patientbehandling. Borgeren (fx patient eller pårørende) skal have aktiv del i forskningsprocessen – behøver ikke være i hele processen, men kan være i enkelte dele heraf; fra protokolskrivningsprocessen - til implementeringsdelen

 

Lægmandsresume

·         Som noget nyt er der en patient- og pårørenderepræsentant med i prægraduatudvalget. Skriv dit lægmands resume uden brug af fagtermer og forkortelser. Lægmandsbeskrivelsen skal være på dansk.

 

·         skal være en enkel og letforståelig beskrivelse af dit projekt

·         skal indeholde formål og hypoteser

·         henvender sig til personer, der ikke har ekspertviden inden for dit fagområde. Derfor er det vigtigt, at du formidler dit projekt klart og tydeligt i denne tekst.

·         skal så vidt muligt ikke indeholde viden­skabelige fagudtryk og forkortelser. Få gerne dit resume læst igennem af en person, der ikke har en sundhedsfag baggrund.

·         bør indeholde info om forventet effekt (gerne kvantificeret /sæt tal på effekten/impact, hvis muligt)

·         Lægmandsbeskrivelsen skal være formuleret i en form og i et sprog, der er egnet til offentliggørelse på OUHs hjemmeside, da der er plan om at gøre dette fremadrettet (fra 2. opslag 2017)

 

Flere ansøgninger fra samme afdeling

Hvis en afdeling indsender flere ansøgninger om skolarstipendier, bedes forskningsledelsen sende en oversigt over ansøgningerne i prioriteret rækkefølge til ouh.klu.forskning@rsyd.dk. Denne prioriteringsliste vil blive anvendt i bedømmelsesprocessen med mindre strategiske hensyn taler imod. 

Vurderingskriterier

Projektet vil primært blive vurderet på den videnskabelige kvalitet – sekundært på dets strategiske relevans i forhold til den gældende Forskningsstrategi.  

Alle indkomne ansøgninger vil blive bedømt og prioriteret af Odense Universitetshospitals prægraduatstipendieudvalg, der udarbejder en indstilling til direktionen. Herefter vil direktionen udmønte midlerne, og samtlige ansøgere vil modtage besked.  

Ansøger kan forvente at få svar inden for 3 måneder efter ansøgningsfristen.

 

Ansøgningsskema

Ansøgningen indsendes via det elektroniske ansøgningssystem. Det elektronisk ansøgningsskema finder du ved at klikke her.

 

Eventuelle spørgsmål vedr. skemaet kan rettes til ouh.klu.forskning@rsyd.dk

 

English info

 

-       8 stipends in each round (16 stipends each year)

-       All research disciplines are eligible to apply

-       The applicant/ protocol has to be approved by the Head of Department and the Head of Research – as well as SDU (upload approvals)

-       The application must be sent by the student – but under guidance from the supervisor

-       The application can be written in Danish or in English (if written in English, please include a Danish title). The layman description and how you use patient involvement should be in Danish

-       Main part of the project should take place at OUH Odense University hospital – Svendborg Sygehus

-       If already started – please include a progress report

-       That you have applied at least two other funds – and remember to mention which funds you have applied

-       Remember using the help text in efond (it is in English)

-       Note: We have a patient and relatives representative on the committee - write your layman's summary without use of technical terminology and abbreviations.

o    The layman description should include purpose and hypotheses

o    Effect /impact

o    Be in a form that can be presented at OUHs homepage

 

If you have any additional questions - please contact us using this mail ouh.klu.forskning@rsyd.dk.

 


Siden er sidst opdateret: 29-03-2019 af Odense Universitetshospital.