Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Maligne lymfomer

Malignt lymfom er fællesbetegnelsen for en række kræftsygdomme i lymfeknuder og beslægtede væv. Maligne lymfomer inddeles i to hovedtyper: Hodgkin lymfom og non-hodgkin lymfom. Begge hovedtyper findes i flere undertyper, men især non-Hodgkin lymfomer udgøres af en meget blandet gruppe af vidt forskellige lymfekræfttyper.

Afdelingen deltager i følgende kliniske forsøg hos patienter med maligne lymfomer:

 

1.

Titel: "PREBEN"
Kort beskrivelse:
Dette forsøge er et tilbud til udvalgte patienter med tilbagefald af aggressive lymfomer af B- og T-celletype.
I forsøgET undersøges værdien af en ny kombination af kemostoffer, hvor det relativt nye kemoterapistof pixantrone gives i kombination med to andre kemoterapistoffer: etoposid og bendamustin. Ved lymfom af B-celletype gives også antistoffet rituximab.  Alle lægemidlerne er allerede godkendte og registrerede til kræftbehandling i EU og Danmark. Det nye i dette forsøg er således at bruge dem i ny kombination med ønsket om at de kan forstærke hinandens virkning.

Ansvarlig læge: Thomas Stauffer Larsen

Ansvarlige projektsygeplejersker: Manuela Rose og Pia K. Pedersen

 

2.

Titel: "SAKK33-154"

Kort beskrivelse:

SAKK 33-154 er en forsøgsbehandlingsprotokol, der henvender sig til patienter med behandlingskrævende, nydiagnstiseret Follikulært lymfom og tidligere ubehandlet Folikulært lymfom, der nu kræver behandling.

Studiet er et fase II, randomiseret (lodtrækning), dobbeltblindet studie, hvor der trækkes lod mellem to forskellige behandlinger. Ved begge behandlinger, behandles patienterne med et antistof – Rituximab.

Dette antistof er udviklet specifikt til at angribe den type kræftceller, som Follikulært lymfom består af. Udover antistoffet, som er en velkendt behandling til Follikulært lymfom, trækkes der lod om, hvorvidt der også skal gives et forsøgsmedicin, som hedder Ibrutinib (tabletbehandling).
Ibrutinib er velkendt til behandling af andre lignende sygdomme, men har ikke før været brugt til behand-ling af Follikulære lymfomer.
Ibrutinib gives dagligt i 2 år (100 uger). Rituximab gives som drop 1 gang ugentligt i 4 uger, fra 2 uger efter opstart af Ibrutinib. Efterfølgende gives Rituximab som indsprøjtning hver 8 uge i 2 år.

Fordi forsøget er dobbeltblindet, ved hverken læge, sygeplejerske eller patient, hvilken behandling der gives. Patienten vil således enten få Ibrutinib eller kalktabletter, der fuldstændig ser ud som Ibrutinib.

Ansvarlig læge: Thomas Stauffer Larsen

Ansvarlige projektsygeplejersker: Dorthe Madsen og Lisette Brok-Jørgensen

 

3.

Titel: CHRONOS 4

Kort beskrivelse:

Dette er behandlingstilbud til patienter med tilbagefald af visse former for lymfekræft, som er et forsøg hvor man undersøger effekten af et nyt lægemiddel, Copanlisib, som er et lægemiddel som specifik hæmmer en signaleringsvej, benævnt PI3K, i kræftcellen. I forsøget kombineres Copanlisib eller placebo (dvs. et uvirksomt stof, typisk blot saltvand) med nuværende standardbehandling som er en såkaldt immun-kemoterapi behandling. Dette med henblik på at vurdere, om Copanlisib kan forbedre effekten af standardbehandlingen i forhold til varighed af sygdomskontrol og overlevelse efter behandlingen. Endelig monitoreres graden af bivirkninger til behandlingen.

Ansvarlig læge: Jacob Haaber

Ansvarlige projektsygeplejerske: Pia K. Pedersen

 

4.

Titel: HD21

Kort beskrivelse:

Protokollen er et internationalt fase 3 studie, initieret af den tyske Hogkin studiegruppe, studiet inkludere patienter med ny-diagnoseret avanceret klassisk Hodgkins lymfom. I studiet sammenlignes aktuelle mest effektive behandling (standard armen), BEACOPPesc., men et eksperimentel regime (den eksperimentelle arm), BrECADD. Det forventes at BrECADD er lige så effektivt som BEACOPPesc., men forbundet med færre bivirkninger, hvilket studiet først og fremmest har til formål at dokumentere. Studiet er planlagt til at forløbe over knap 10 år og inkludere 1500 patienter.

Ansvarlig læge: Jacob  Haaber

Ansvarlige sygeplejerske: Birgitte Wolf Lundholm

 

5.

Titel: "Enrich"

 Kort beskrivelse:
 ENRICH er et 1. linje, fase 3 studie til patienter med ny-diagnoseret Mantle Celle Lymfom, hvor formålet er at sammenligne effekt og bivirkninger af Ibrutinib i kombination med Rituximab (eksperimentelle arm) op imod effekten af standardkemoterapi  i kombination med Rituximab (kontrol arm). Studiet er et investigatorinitieret studie, som sker i samarbejde mellem den Engelske Lymfomgruppe (Cancer Research UK) og den Nordiske Lymfomgruppe.

Ansvarlig læge: Jacob Haaber

Ansvarlige projektsygeplejersker: Manuela Rose og Pia K. Pedersen

 

6.

Titel: "Triangle"

Kort beskrivelse:

TRIANGLE er et fase 3 studie til nyligt diagnoseret, yngre patienter med Mantlecelle lymfom, der vurderes at kunne tåle højdosis kemoterapi med autolog (egne stamceller) stamcellestøtte. I studiet sker der lodtrækning mellem 3 behandlingsarme. Alle 3 behandlingsarme starter med den samme indledende kemoterapi, men herefter er der en forskel: I arm A behandles højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, i arm B samme behandling som arm A, blot ved efterfølgende Ibrutinib vedligeholdelses behandling og arm C gennemføres til højdosisbehandling med stamcellestøtte, men udelukkende Ibrutinib vedligeholdelses behandling.
Ibrutinib er ikke et kemoterapistof, men et biologisk lægemiddel, en såkandt Tyrosinkinase inhibitor,  som specifikt hæmmer udvikling af Mantlecelle lymfom cellen. En behandling som allerede anvendes (indregistreret i Dk) ved tilbagefald af Mantlecellelymfom, hvor der er dokumenteret en god behandlingseffekt hos hovedparten af patienterne.

Ansvarlig læge: Jacob Haaber

Ansvarlige projektsygeplejersker: Birgitte Wolf Lundholm, Nina Primholdt Christesen og Laura B. Nielsen

 

7.

Titel: "BioCHIC"

Kort beskrivelse:

Behandlingstilbud til patienter med nydiagnostiseret Diffust Storcellet B-Celle Lymfom (DLBCL) med risikofaktorer.
Nogle patienter med DLBCL har en øget risiko for tilbagefald af deres sygdom, herunder tilbagefald i centralnervesystemet (CNS).
BioCHIC protokollen tilsigter en intensivering af standardbehandlingen med R-CHOP for disse patienter.
Alle patienter modtager en forbehandling og to behandlinger med standardbehandling (R-CHOP). I denne første fase (behandlingsserie 1-2) af gives tillige to behandlinger med Hd-MTX som gives som CNS beskyttende behandling .
Sideløbende med at patienten modtager disse behandlinger, undersøges patientens vævsprøver for tilstedeværelse af en række molekylære (biologiske) risikofaktorer og tilstedeværelse/fravær af disse er afgørende for 2. fase af behandlingen (behandlingsserie 3-6), som vil være én af to behandlinger (R-CHOEP eller DA-EPOCH-R). Endelig afsluttes den samlede behandling med  7. behandlingsserie, som er den samme til begge gruppe (R-AraC).

Ansvarlig læge: Thomas Stauffer Larsen

Ansvarlige projektsygeplejerske: Nina Primholdt Christensen
 

8.

Titel: "Illiad"

Kort beskrivelse:

ILIAD er et ikke-randomiseret fase II forsøg, hvori der tilbydes behandling til patienter med relaps/behandlingsrefraktær diffust storcellet B-celle lymfom og eller diffust storcellet lymfom. Behandlingen er en tabletbehandling med Idelalisib. 1 tablet 2 gange i døgnet. Idelalisib er en såkaldt PI3Kδ – hæmmer, som hæmmer fosfatidylinositol-3-kinase, som er hyperaktiv ved B-celle sygdomme.

Ansvarlig læge: Thomas Stauffer Larsen

Ansvarlige sygeplejerske: Jannie Kirkegaard

 

9.

Titel: "Citadel 203"
Kort beskrivelse:

Kort beskrivelse:Citadel 203 er en forsøgsprotokol hvor der afprøves et nyudviklet lægemiddel inden for gruppen af PI3K inhibitorer, stoffets betegnelse er INCB050465 og er en tablet behandling. Behandlingen kan tilbydes patienter med tilbagefald af Follikulært lymfom .
Studiet er et fase 2 studie, i alt 100 patienter skal inkluderes, alle patienter modtager det aktive stof (INCB050465).
INCB050465 behandlingen gives i 8 uger med en daglig tablet. Efterfølgende gives en vedligeholdelsesbehandling, hvor behandlingen adskiller sig i de 2 kohorter, hvor man enten får en 2,5 mg. tablet dagligt eller en 20 mg. tablet en gang ugentligt.
Vedligeholdelsesbehandling gives indtil sygdomsforværring, uacceptable bivirkninger eller hvis forsøgspersonen trækker sit samtykke til videre behandling.

 


Ansvarlig læge: Jacob Haaber
 

Ansvarlige sygeplejersker: Jannie Kirkegaard og Manuela Rose

 

10.

Titel: "LYMRIT-Paradigme"

Kort beskrivelse:

LYMRIT-Paradigme er et tilbud til patienter med tilbagefald i follikulært lymfom. I forsøget behandles med et såkaldt radionucleotid-antistof conjugat (Betalutin). Herved forstås et radioaktivt stof, som er koblet til et antistof. Herved kan radioaktiviteten, som er lymfekræftdræbende, transporteres ind i lymfekræftcellen vha. antistoffet. Der er ingen risiko ved den lille radioaktivitet, for hverken patient eller pårørende. For at sikre, at lægemidlet får optimale betingelser for at virke i lymfekræftcellerne, gives 2 uger før den egentlige behandling en forbehandling med et andet, meget velkendt antistof (Rituximab). På selve behandlingsdagen gives først en infusion med såkaldt ”nøgent antistof” Lilotomab og idenfor 4 timer herefter en infusion af antistoffet koblet til radioaktiviteten (Betalutin). Behandlingen er derefter afsluttet. Der er således tale om 2 ambulante fremmøder, som vil tage en hel dag. Herefter vil patienter blive fulgt med regelmæssige kontroller og scanninger. I studiet undersøges 2 forskellige doseringer af henholdsvis Lilotomab og Betalutin. Hvilken dosis, der skal gives, afgøres ved lodtrækning. De forsøgsansvarlige læger vil vurdere, hvorvidt patient er egnet til inklusion.

 

Ansvarlig læge: Thomas Stauffer Larsen

Ansvarlige sygeplejersker: Dorthe Madsen og Pia K. Pedersen 

Afdelingens kommende kliniske forsøg hos patienter med maligne lymfomer:

 

1.

Titel: "Fiorella"

Kort beskrivelse:

FIORELLA-forsøget er et tilbud til patienter på 70 år og derover med nydiagnosticeret lymfekræft i hjernen (PCNSL). PCNSL er en sjælden sygdom, som kun rammer ca. 25 patienter om året i Danmark. Der er en vanskelig sygdom at behandle. Man ved, at flere lægemidler (kemostoffer og andre) er aktive imod sygdommen, men ikke alle tåles lige godt af ældre patienter. Strålebehandling er også en behandlingsmulighed. Ofte begrænses behandlingsmulighederne af almen svækkelse pga lymfekræften og/eller andre sygdomme.
I FIORELLA-forsøget er man, i et stort europæisk samarbejde, gået sammen om at lave en undersøgelse af nye kombinationer af kendte behandlinger (kemo, nyere lægemidler og strålebehandling),
baseret på en vurdering af, hvad den enkelte patient skønnes at kunne tåle. Forsøget består derfor af to dele, A og B, som hver især består af en indledende behandling, efterfulgt af en vedligeholdelsesbehandling.

 

A) Patienter, som skønnes at kunne tåle den mest intensive behandling, modtager en immun-kemoterapikombination (Rituximab-Methotrexat-Procarbazin), efterfulgt af en vedligeholdelsesbehandling i op til 2 år, med enten Procarbazin eller et immunlægemiddel (Lenalidomid). Hvilket af disse præparater, som skal gives, afgøres ved lodtrækning. 
B) Patienter, som vurderes mere skrøbelige, modtager en indledende behandling med en stråle-immun-kemokombination (strålebehandling-Rituximab-Temozolomid), efterfulgt af en vedligeholdelsesbehandling med Temozolomid i op til 1 år.

For både A og B gælder, at alle efterfølgende vil blive fulgt med regelmæssige kontroller og scanninger.


Ansvarlig læge: Thomas Stauffer Larsen

Ansvarlige sygeplejerske: Anette Bonde Dalgaard

 

 


 


 

 

   

 

 


 

 

 


Siden er sidst opdateret: 14-02-2020 af Odense Universitetshospital.