Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

ForsidepilOm OUHpilAfdelingerpilOdensepilB - Hjertemedicinsk AfdelingpilAfdelingens patientoplysningerpilPatientforløbpilSelvstyrende antikoagulerende behandling for patienter i Marevan behandling

Selvstyrende antikoagulerende behandling for patienter i Marevan behandling

Selvstyrende antikoagulerende behandling

Visitation

Patienter til selvstyret AK-behandling henvises fra egen læge eller fra den, som allerede varetager AK-behandlingen.

Hvem kan deltage i selvstyret AK–behandling?

Principielt kan alle oplæres til at varetage selvstyring - selv patienter, hvor det har været vanskeligt at styre AK–behandling.

 
Kriterier for deltagelse i selvstyret AK-behandling

Et vigtigt kriterium for at kunne varetage AK-behandling, er den enkelte patients interesse og egnethed for selv at kontrollere og behandle.

Patientens egnethed til selvstyret AK-behandling vurderes ved start og løbende i oplæringsfasen af sygeplejersken i AK-centret.

Patienten skal have tilstrækkelige ressourcer til og viden om de forskellige procedurer ved selvstyret AK–behandling, så denne selv kan tage blodprøver og indsende data til AK-centret som foreskrevet i oplæringsmaterialet.

Patienten forventes at være i langvarig AK-behandling.

Komplikationer

Komplikationer relateret til AK-behandlingen i form af blødninger eller trombedannelse skal på vanlig vis behandles ved indlæggelse eller skadestuebehandling.

Oplæringsforløb
Oplæringsforløbet strækker sig over ½ år og er inddelt i tre perioder.

Første periode indledes med et besøg i AK-centret af ca. 2 timers varighed, hvor sygeplejersken optager journal, underviser i brug af apparatur og testudstyr og introducerer patient til AK-dagbog.

Desuden foretager sygeplejersken og patienten en vurdering af patientens egnethed til at indgå i selvstyret AK–behandling.

Anden periode indledes med et ca. 3 timers besøg i AK-centret. Her gennemgås teorien bag AK–behandling samt de faktorer, der kan have indflydelse på AK- behandlingen.

Desuden gennemgås principperne ved Marevandosering, og patienten skal - med udgangspunkt i forskellige sygehistorier – kunne give forslag til
Marevandosering.

Tredie periode afsluttes med et ca. 2 timers besøg. Her præsenteres en teoretisk og praktisk test som skal bestås, før patienten får lov til selv at kontrollere AK-behandlingen. Der udleveres bevis på, at oplæringsforløb og afsluttende test er gennemført og bestået.

Der er mulighed for at individualisere oplæringsforløbet med ekstra besøg i AK- centret.

Efter oplæringsforløb

Der udarbejdes en kontrakt mellem patienten og AK–centeret, som skal overholdes. Misligholdes denne kontrakt, indkaldes patienten til samtale med sygeplejersken i AK-centret for at afklare årsag.

Den selvstyrende patient er - efter afsluttet oplæring - forpligtet til hver 3. måned at indsende data til AK-centret. Dette kan foregå enten pr. brev eller som elektronisk post. Data vurderes af sygeplejersken i AK-centret og lagres i data-base. Patienten opbevarer også selv kopi af dagbogsoptagelser.

Når data er godkendt, sender sygeplejersken nyt analyseudstyr til patient.

Patienter med velreguleret AK-behandling har ikke længere (pga. AK- behandlingen) behov for kontrol på sygehus eller hos egen læge.

Ved manglende overholdelse af udstukne retningslinier tilbagehenvises patienten til traditionel AK-behandling.

AK-centret indkalder årligt apparaturet til eftersyn. I denne periode stilles andet apparatur til rådighed.

Økonomi

Apparatur med tilhørende analyseudstyr stilles til rådighed for patienten fra Odense Universitetshospital.

Patienten skal selv dække udgifter i forbindelse med besøg i AK-centret. Dette kan dreje sig om transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.


Siden er sidst opdateret: 30-12-2015 af Odense Universitetshospital.