Dette er tekstversionen af Rationel farmakologi - seponering i praksis
Klik her for at komme til den grafiske version af Rationel farmakologi - seponering i praksis

Forside - Læs op - Sitemap


Rationel farmakologi - seponering i praksis...

 

Vi er gode til at ordinere medicin til patienterne - måske især de ældre. Men vi har svært ved at få seponeret. Hvorfor er det så svært - og hvad kan vi gøre for at komme videre?

Rationel farmakologi var ét af de emner, der var på dagsordenen på efterårets store fællesmøde med almen praksis. Cirka 120 læger var mødt frem, og der blev diskuteret livligt ved bordene undervejs.
 
 - Vi er gode til at ordinere medicin til patienterne, men vi er generelt meget tilbageholdende med at seponere i medicinen, siger oplægsholder og overlæge Jens-Ulrik Rosholm, Geriatrisk Afdeling G i Odense. - Talrige undersøgelser påviser uhensigtsmæssig medicinering af ældre og alligevel tøver vi.
 
 - Men egentlig skulle grov polyfarmaci slet ikke opstå, for medicineringen er jo et resultat af uddannede fagfolks handlinger - de ordinerende læger. Ved enhver lægekontakt burde medicinen gennemgås, og mange læger vil så sige, at det kan de slet ikke nå. Men tanken må være, at der skal være tid til dette samtidig med at læger skal være bedre uddannet i klinisk farmakologi.


Seponering – i sektorovergangene
- I 2014 publicerede Geriatrisk Afdeling G i Odense et studie, som var en samkørsel af medicinoplysninger mellem F-pas, Cosmic og OPED (OUHs farmekoepidemiologiske Database) på 1.560 patienter udskrevet over 3 år.  Ca 10% af patienternes medicin var blevet ændret eller seponeret under indlæggelse, og der blev opstartet 1,7 mediciner per patient.
 
 - Men kun 64% af ændringerne blev accepteret, og kun 43% af den nystartede medicin blev fortsat i almen praksis. Set ud fra en geriatrisk synvinkel var resultatet udtryk for en overraskende lav efterlevelse af ændringerne i almen praksis, siger Jens-Ulrik Rosholm.
 
I et forsøg på at forbedre dette er et feasability /lade-sig-gørlighedsprojekt omfattende Geriatrisk Afdeling G i Odense og Svendborg ved at blive planlagt. Her skal laves medicingennemgang af en klinisk farmaceut sammen med en læge med omfattende information til almen praksis. Det suppleres med en telefonkonference mellem Geriatrisk Afdeling G og patientens egen læge om medicinen ved udskrivelsen. Resultater fra studiet vil bl.a. omfatte de involverede parters tilfredshed og antal genindlæggelser. 

 

Vigtige budskaber fra Sundhedsstyrelsens nye seponeringsliste - senest opdateret 13. nov. 2017. 

Seponering er en proces

  • Lav en plan og en klar aftale med patienten. En vellykket seponering er en fælles proces mellem dig og din patient - samt evt. pårørende og plejepersonale.
  • Lav kun om på én eller få ting ad gangen.
  • Start evt. med reduktion af dosis -  udtrapning er ofte at foretrække. Vær opmærksom på ”re-bound-fænomener”. Specielt psykofarmaka, andre CNS-aktive stoffer og stærke analgetika bør udtrappes.
  • Følg altid op på en seponering. Hvis du må genoptage en seponeret behandling, er det ikke udtryk for fejl, men grundighed.

 Workshop: Korrekt og sikker medicinering af ældre med demens (28. og 30. nov 2017)
Dilemmaer ved ordination og seponering af antipsykotika 

   

 

...

- Seponering af medicin må gerne foregå som et samarbejde mellem almen praksis og speciallægerne på hospitalet - oplægsholderne praktiserende læge og klinisk farmakolog Palle Mark Christensen (tv), Lægerne på Lærkevej i Otterup, og overlæge Jens-Ulrik Rosholm (th), Geriatrisk Afdeling G i Odense.   

 

Seponering - set fra almen praksis
Undersøgelser har vist, at kun ca. halvdelen af den medicin der ordineres tages som foreskrevet. Så patienter seponerer også selv bevist eller ubevidst. Alligevel lurer frygten for, at patienterne ikke vil acceptere, at medicin seponeres.

- Reelt er det dog meget få patienter, der er skeptiske over for seponering. Men det kræver god kommunikation med patienten og follow-up for at opnå succes, fortæller emnets anden oplægsholder, praktiserende læge og klinisk farmakolog Palle Mark Christensen, Lægerne på Lærkevej i Otterup.

- Måske ønsker lægen ikke at ændre andre lægers ordination - især ikke specialisternes. Som læge har man som udgangspunkt ansvaret for hele patientens medicin og ikke blot ens eget hjørne.

- Risikoen for rebound-fænomen og seponeringssymtomer kan være til stede, ligesom risikoen for event og for recidiv af sygdommen. Når interaktion mellem mediciner ophører, kan det kræve ændret medicinkoncentration og dosering. Derfor skal der altid være nogen, der holder øje med symptomer og følger op på seponeringen. Og det kunne sagtens være en opgave for almen praksis - gerne i samarbejde med specialisterne på sygehuset.
 

Mødedeltagernes bud på, hvordan
du får taget hul på opgaven

  

/Lene Galsgaard, kommunikationskonsulent.

 

Kontaktoplysninger:
Praksislæge Palle Mark Christensen
Lægerne Lærkevej i Otterup
pallemarkchristensen@laegerne-laerkevej.dk  - tlf. 6482 1038 

Overlæge, klinisk lektor Jens-Ulrik Rosholm
Geriatrisk Afdeling G, Odense Universitetshospital
Jens.Ulrik.Rosholm@rsyd.dk - tlf. 2344 4999      

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk